Preskoči veze navigacije
Bazelska konvencija o prekograničnom kretanju otpada
CITES konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune
Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju-ADR
Međunarodni pravilnik o prevozu opasnih materija na železnicama-RID
Konvencija o zabrani proizvodnje, usavršavanja, korišćenja i stvaranja zaliha hemijskog oružja i njegovom uništavanju (CWC)
Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
Konvencija o zabrani usavršavanja proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju (BTWC)

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

KONVENCIЈA O ZABRANI USAVRŠAVANJA, PROIZVODNJE I STVARANJA ZALIHA BAKTERIOLOŠKOG (BIOLOŠKOG) I TOKSIČKOG ORUŽЈA I O NJIHOVOM UNIŠTAVANJU (BTWC)

 

• Svaka država članica ove konvencije obavezaće se da nikada i ni pod kojim okolnostima neće usavršavati, proizvoditi, stvarati zalihe ili na neki drugi način sticati ili čuvati:

(1) mikrobiološke ili druge biološke agense ili toksine, bez obzira na njihovo poreklo ili način proizvodnje, koji po tipu i količini nisu namenjeni upotrebi u profilaktičke, zaštitne ili druge mirnodopske svrhe;

(2) oružje, opremu ili vektore namenjene da koriste takve agense ili toksine u svrhe neprijateljstava ili za oružani sukob.

 

• Uredba o ratifikaciji Konvencije o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju doneta je u Službenom listu SFRЈ-Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, br.43/74.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina