NCTS

ПКГ

 

AEO

 

царинска стопа аутомобила

 

Закони

Царински закон (престао да важи 2. маја 2010. године, осим у делу одредаба од чл. 252 до чл.329)269,27 KB
Закон о слободним зонама175,86 KB
ТИР Конвенција1,61 MB
ТИР Конвенција - допуна118,28 KB
АТА Конвенција414,96 KB
Конвенција о контејнерима0,57 MB
Закон о царинској тарифи1,11 MB
Закон о потврђивању ротердамске конвенције о поступку давања сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у међународној трговини294,75 KB
Закон о потврђивању стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама389,29 KB
Закон о биоцидним производима183,55 KB
Закон о хемикалијама232,06 KB
Закон о заштити ваздуха229,68 KB
Закон о управљању отпадом300,31 KB
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду168,19 KB
Закон о добробити животиња220,87 KB
Закон о ветеринарству374,85 KB
Закон о заштити природе346,25 KB
Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда182,70 KB
Закон о превозу опасних материја389,67 KB
Закон о потврђивању конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре284,04 KB
Закон о дивљачи и ловству235,36 KB
Конвенција о привременом увозу1,29 MB
Закон о донацијама и хуманитарној помоћи180,20 KB
Закон о сппољној трговини НВО и РДН146,56 KB
Царински закон0,94 MB
Закон о ПДВ0,61 MB

Одлуке

Одлукa о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа188,41 KB
Одлукa о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина ("Сл. гласник РС", бр. 27/2010, 51/2010, 88/2010, 25/2011 и 46/2013)423,80 KB
Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине123,12 KB
Одлука о одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и износу посебне дажбине за 2014. годину1,03 MB
Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. години0,87 MB
Одлука о утврђивању националне контролне листе РДН сврстане по ЦТ20132,36 MB
Одлука о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине150,84 KB
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа (Сл.гласник РС бр.49/2013)1,64 MB

Наредбе

Наредба о ловостају дивљачи315,65 KB
Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда55,18 KB

Уредбе

Уредба о ближим критеријумима за оцену економске оправданости одређивања подручја слободне зоне84,03 KB
Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају159,38 KB
Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање0,55 MB
Уредба о увозу моторних возила124,43 KB
Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћајуувозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина294,69 KB
Уредба о царински дозвољеном поступању с робом3,88 MB
Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија111,62 KB
Пречишћен текст Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2012. годину ("Сл. гл. РС" бр. 95/2011 и 11/2012)6,00 MB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2013. годину ("Сл. гл. РС" бр.115/12 и 29/13)5,84 MB
Уредба о царински дозвољеном поступању с робом измене 63-134,00 MB
Уредба о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2014. годину ("Сл. гл. РС" бр. 107/13 и 119/13)6,99 MB
Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелеткуалне својине на граници333,67 KB

Упутства

Поступак правог транзита са тзв. "директним" возовима156,61 KB
Царински поступак са робом у контејнерима у железничком саобраћају45,75 KB
Инструкција за ТИР259,39 KB
Промет робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија82,47 KB
Царински поступак са контјнерима113,47 KB
Упутство за примену новог Царинског закона222,10 KB
Спровођење царинског поступка над робом које је предмет финансијског лизинга46,05 KB
Упутство за попуњавање рубрика 8 и 14123,72 KB
Попуњавање рубрике 44 ЈЦИ139,06 KB
Започети царински поступци у смислу члана 308. Царинског закона179,43 KB
Распис у вези исправа о усаглашености-Тачка 7, Прилог 5А Одлуке-2.део86,78 KB
Распис у вези исправа о усаглашености-Тачка 7, Прилог 5А Одлуке-3.део94,78 KB
Распис у вези исправе о усаглашености-Тачка 7, Прилог 5А Одлуке-1.део0,71 MB
Примена чл. 39. Царинског закона74,87 KB
Примена чл. 48. Царинског закона74,57 KB
Третман "пакет" уговора68,66 KB
Утврђивање царинске вредности за техничку документацију71,43 KB
Попуњавање рубрика ЈЦИ које су у вези са царинском вредношћу код извоза робе66,65 KB
Распис у вези исправе о усаглашености, Тачка 7, Прилог 5А Одлуке - 4.део96,46 KB
Поједностављени царински поступак на основу фактуре488,32 KB
Распис у вези исправе о усаглашености-Тачка 7. Прилог 5А Одлуке-5.део155,31 KB
Објашњење о одобравању држања царинског складишта и поступку царинског складиштења238,11 KB
Спровођење поједностављеног увозног поступка у простору примаоца277,38 KB
Спровођење поједностављеног извозног поступка у простору пошиљаоца286,44 KB
Редован поступак359,64 KB
Привремени смештај115,03 KB
Примена тачке 7. став 1. Одлуке - исправа усаглашености - 6 распис116,61 KB
Усмено декларисање извоза робе у ПТТ107,22 KB
Генерално обезбеђење136,73 KB
Завршетак транзита290,76 KB
Усмено декларисање контејнера143,59 KB
Царински поступак у слободним зонама384,26 KB
Усмено декларисанје слика76,39 KB
Увоз нафте и деривата нафте - распис88,35 KB
Поступак извоза - коначан извоз248,55 KB
Активно оплемењивање355,54 KB
Пример - Месечно и квартално обједињавање0,53 MB
Привремени увоз280,39 KB
Реекспорт - Куповина робе у иностранству ради њене продаје у иностранству163,19 KB
Евидентирање одобрења за царинске поступке с економским дејством кроз ИСЦС и начин попуњавања ЈЦИ159,26 KB
ПРИВРЕМЕНИ УВОЗ415,45 KB
Поступак пасивног оплемењивања258,47 KB
Усмено декларисање амбалаже122,33 KB
Допуна амбалаже 75,17 KB
Експресне пошиљке без порекла146,98 KB
Завршетак ПУР поступка - раздужење спецификацијом111,17 KB
Поступање са кинеском робом88,42 KB
Допуна објашњења за поступак активног оплемењивања118,39 KB
Carinske povlastice fizicka lica254,57 KB
Објашњење царинског поступка у поштанском саобраћају250,74 KB
Попуњавање рубрика ЈЦИ које су у вези са царинском вредношћу код увоза робе103,54 KB
Утврђивање царинске вредности привремено увезене робе80,13 KB
Утврђивање царинске вредности за цигарете применом чл. 43. Царинског закона82,44 KB
Пореска основица за пошиљке мале вредности некомерцијалне природе47,50 KB
Распис - Одлука о одређивању роба за чији увоз, извоз, односно транзит је прописано прибављање одређених исправа266,90 KB
Путнички промет са иностранством295,37 KB
Промет робе која се налази у поступку царинског складиштења85,61 KB
Провера испуњености економских услова146,79 KB
Наплата компензаторне камате94,33 KB
Дозволе за међународни транспорт101,93 KB
Поступање са робом азијског и евроазијског порекла95,41 KB
Promet robe sa APKM cir94,88 KB
Попуњавање ЈЦИ код активног оплемењивања114,36 KB
Попуњавање рубруке 7 ЈЦИ81,71 KB
АТА упутство402,32 KB
Поступак прераде под царинском контролом245,52 KB
Правилник о испитивању возила113,26 KB
Сврставање хуманитарне помоћи108,82 KB
Pravilnik EURO394,26 KB
Поступак складиштења робе у царинско складиште типа Е81,32 KB

Други акти

Одобрење, начин попуњавања, спецификација за поступак активног/пасивног оплемењивања робе167,97 KB
Oдобрење, начин попуњавања, спецификација за поступак прераде под царинском контролом154,72 KB
Царински документи и обрасци у путничком промету102,27 KB
Кодекс понашања царинских службеника227,99 KB
Кодекс понашања државних службеника266,05 KB
Информатор о раду Управе царина1,12 MB
Примена Прелазног споразума234,56 KB
Примена Споразума ЦЕФТА 20060,87 MB
Списак роба сврстаних у складу са уредбама Европске уније које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије"2,18 MB
Списак одлука о сврставању према заседањима, које је донео Комитет за Хармонизовани систем, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“171,43 KB
Списак роба сврстаних по одлукама Комитета за Хармонизовани систем Светске царинске организације, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“0,99 MB
Примена Споразума са Турском357,99 KB
Производи искључени из кумулације ЕУ-Турска0,76 MB
Овлашћени извозник нова поједностављења201,33 KB
Примена Споразума о слободној трговини са Казахстаном334,92 KB
Поступање у прекршајним поступцима за возила која су оцарињена80,01 KB
Спровођење транзитног поступка142,69 KB
Заступање захтев410,12 KB
Захтев за претходни преглед78,33 KB
Захтев за пуштање робе78,31 KB
Захтев за преглед робе по основу порекла робе83,92 KB
Обавештење о покретању поступка75,25 KB
Примена Споразума са Руском Федерацијом482,53 KB
Уверење о директној пошиљци200,92 KB
Примена Споразума са Белорусијом0,57 MB
Директна куповина према Споразуму са Руском Федерацијом202,49 KB
Промет стране робе са АПКМ79,12 KB
Примена Споразума ЦЕФТА у промету са АПКМ202,06 KB
Царински поступак транзита стране робе која се допрема на територију АПКМ и отпрема са територије АПКМ78,58 KB
Распис за компензаторну камата71,12 KB
Примена Споразума са државама ЕФТА402,76 KB
Примена Додатног протокола Споразума ЦЕФТА136,73 KB
Складишта и привремени смештај84,46 KB
Примена Закона о здравственој исправности предмета опште употребе ("Службени гласник РС", број 92/2011)117,02 KB
Распис у вези примене нове јединице мере за алкохолна пића из тар.бр. 22.08 ЦТ -обрачун акцизе и ПП дажбине135,90 KB
Распис о примени циклуса ХС2012277,88 KB
Примена новог обрасца СТ-2134,97 KB
Поступак промене одредишне царинске испоставе83,13 KB
Преференцијалне стопе по Одлуци0,53 MB
Увоз, провоз и извоз пошиљака биља, биљних производа97,72 KB
Распис - Упутство о ветеринарској и фитосанитарној контроли заштићених и угрожених врста475,52 KB
Распис о новим обрасцима ЦИТЕС дозвола, обавештења и исправа196,16 KB
ЦИТЕС дозвола17,59 MB
ЦИТЕС дозвола - прилог9,23 MB
ЦИТЕС дозвола за путујућу изложбу4,08 MB
ЦИТЕС Обавештење о увозу3,16 MB
ЦИТЕС -Пропратни образац8,34 MB
Списак роба сврстаних по одлукама Комитета за Хармонизовани систем Светске царинске организације, а које су објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“ од 2012. године0,54 MB
Уредба о привременом квантитативном ограничењу извоза, односно упућивању одређених врста робе80,19 KB
Распис-Закон о изменама и допунама Закона о акцизама139,47 KB
Измена Правилника о одређивању царинских органа за царињење робе79,89 KB
Распис - Примена нове јединица мере за алкохолна пића из тар.бр. 22.08 CT - обрачуна акцизе и ПП дажбине132,73 KB
Распис - Закон о изменама и допунама Закона о акцизама - 30052013137,25 KB
Закон о акцизама0,53 MB
Табела републичких административних такси350,73 KB
Приступање Хрватске Европској унији -измењено обавештење217,81 KB
Распис у вези примене тачке 8, Прилога 6 Одлуке о одређивању роба за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа199,72 KB
Процедура прегледа пошиљака упућених са, односно на АПКМ које подлежу прегледу вет.сан.инсп.138,19 KB
Процедура прегледа пошиљака упућених са, односно на АПКМ које подлежу прегледу фито.сан.инсп185,14 KB
Обезбеђење царинског дуга који би могао настати - депозит150,80 KB
Примена Споразума о стабилизацији и придруживању68,12 KB
Обавештење о обавези обележавања контролним маркицама брашна које се ставља на тржиште у РМ68,98 KB
Тумачење Закона о лековима и медицинским средствима0,52 MB
Тумачење Закона о лековима и медицинским средствима - допуна100,66 KB
Иновирана табела Прилог 5А Одлуке (Сл гласник РС 49/13)506,21 KB
Обједињени списак прилога Одлуке 11 09 20131,52 MB
Распис у вези са Одлуком о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2014. години („Сл. гл. РС“ број 106/13)268,47 KB
Распис у вези са Oдлуком о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина ("Сл. гласник РС", бр. 27/2010, 51/2010, 88/2010, 25/2011 и 46/2013)283,03 KB
Списак роба са тарифним ознакама које при увозу подлежу фитосан контроли 01 01 20141,09 MB
Списак робе са тарифним ставовима која при увозу подлеже вет.сан.контроли1,38 MB
Списак добара која се опорезују посебно стопом ПДВ разврстаних по номенкларури ЦТ 10 04 20141,09 MB
Oбавештење о процедури прегледа пошиљака хуманитарне помоћи од стране граничне ветеринарске инспекције125,14 KB
Обавештење о процедури прегледа пошиљака хуманитарне помоћи од стране граничне фитосанитарне инспекције125,17 KB
Упутство Министарства здравља донаторима лекова и мед.средстава - хуманитарна помоћ281,22 KB
Хуманитарна помоћ - Прилог 5А Одлуке140,72 KB
Fito bezbednost hrane - 02.06.20141,22 MB
Spisak ALIMS -19.05.2014294,17 KB
Zdravstveno sanitarna inspekcija - 02.06.20142,11 MB
Табела републичких административних такси - 01062014357,40 KB
Ex pozicije 05 06 20141,80 MB
Рестриктивне мере - списак држава193,71 KB
Табеларни преглед повезивања акцизних шифара са ЦТ-01072014445,43 KB
Обавештенје о процедури извоза ВЕТ пошиљака у Царински савез168,15 KB

Правилници

Правилник о облику и садржини извештаја о пословању слободне зоне212,04 KB
Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама14,40 MB
Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање67,49 KB
Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада64,20 KB
Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива48,21 KB
Правилник о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају126,43 KB
Правилник о узимању узорака робе од стране царинског органа176,02 KB
Правилник о царинским обележјима, начину њихове употребе и начину располагања са узорцима царинске робе (престао да важи 01.01.2011. године)166,76 KB
Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку150,98 KB
Правилник о узимању узорака робе од стане царинског органа (важи до 30.05.2012. године)176,02 KB
Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа (важи од 30.05.2012. године)151,31 KB
Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака 397,79 KB
Правилник о начину царињења несастављених производа или производа у растављеном стању чији се делови увозе сукцесивно107,31 KB
Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација1,21 MB

Ново -  Закони и прописи

RASPIS Obavestenje o proceduri izvoza VET posiljaka u CARINSKI SAVEZ - Rusija Belorusija Kazahstan.pdfОбавештенје о процедури извоза ВЕТ пошиљака у Царински савез15.7.2014
Табеларни преглед повезивања акцизних шифара са ЦТ-01072014.pdfТабеларни преглед повезивања акцизних шифара са ЦТ-0107201430.6.2014
Рестриктивне мере - списак држава.pdfРестриктивне мере - списак држава25.6.2014
raspis za naknadu car organa za skaldiste e.pdfПоступак складиштења робе у царинско складиште типа Е20.6.2014
Pravilnik  EURO3.pdfPravilnik  EURO320.6.2014
Ex pozicije 05 06 2014.pdfEx pozicije 05 06 20145.6.2014
Табела републичких административних такси - 01062014.pdfТабела републичких административних такси - 010620142.6.2014
Zdravstveno sanitarna  inspekcija - 02.06.2014.pdfZdravstveno sanitarna  inspekcija - 02.06.20142.6.2014

 

 

 Крените спремни на пут

 

 Савети за путнике и донаторе хуманитарне помоћи

 

 

 Cefta Trade Portal

буџет 

Отворена царинска линија

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина