Preskoči veze navigacije
Корисне информације
Царинска тарифа
Царинска вредност робе
Порекло робе
Е-Порекло
Квоте
Овлашћени извозник
Извозна документација за Руску федерацију
Управни поступак
Транспорт
Царинска лабораторија
Царинске повластице
Накнаде за услуге царинског органа
Казнене одредбе
Прелазни режим и мере
Банкарске гаранције
Поједностављене процедуре
Слободне зоне
ТАРИС - интегрисана тарифа
Царински поступци
Стављање робе у слободан промет
Транзит
Царинско складиштење и привремени смештај
Активно оплемењивање
Привремени увоз
Пасивно оплемењивање
Извоз робе
Привремени извоз
Поштански саобраћај

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

САРАДЊА СА ПОСЛОВНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

 

Оквирни стандарди за безбедност и олакшице у међународној трговини један је од најактуелнијих инструмената Светске царинске организације (СЦО). На годишњем заседању Савета СЦО у јуну 2005. године, као чланица СЦО, Србија је потписала Писмо о намери и тиме се, у тренутку усвајања, обавезала да примени Оквирне стандарде.

 

Сви стандарди подељени су у 2 "стуба" који указују на два нивоа сарадње у царинским администрацијама 21. века: 1. сарадњу између царинских администрација (стуб царина-царина), и 2. сарадњу између царине и привредне заједнице (стуб царина-привредна заједница).

 

Други стуб инсистира на унапређењу односа између царине и привредне заједнице и на утврђивању критеријума за стицање статуса Овлашћених економских оператера (ОЕО) чиме би се убрзали легални трговински токови. Наиме, доказујући да раде у складу са прописима и испуњавају основне услове за безбедност прекограничног ланца набавке, овлашћеним економским оператерима би се обезбедиле разне бенефиције, односно олакшице, као што је на пример убрзан царински поступак и мањи број прегледа, што значи и мање трошкове.

 

У циљу унапређења постојећих и развијања даљих активности усмерених ка усклађивању и прихватању препорука и иницијатива Светске царинске организације да се установе међународни системи за унапређење безбедности и олакшица у прекограничном кретању роба, те на основу дефинисаних и усвојених Оквирних стандарда безбедности и олакшица у међународној трговини, Привредна комора Србије и Министарство финансија – Управа царина закључили су Споразум о формирању заједничке експертске Комисије.

 

Почетак примене најавних информација у царинском поступку у ЕУ


Уредбa Комисије (ЕЗ) број 273/2009 од 02. априла 2009. године, којом је дефинисана обавеза раног достављања информација електронским путем, о роби која се уноси или иступа са територије ЕУ примењиваће се почев од 01.01.2011. године и дефинисана је првенствено ради испуњења критеријума безбедности и сигурности и управљања ризиком од стране царинских администрација ЕУ.

 

Наведеном Уредбом прописано је достављање у електронској форми „улазне сажете декларације“ (Entry Summary Declaration) приликом уноса робе у царинско подручје ЕУ и „излазне сажете декларације“ (Exit Summary Declaration) приликом иступа робе са царинског подручја ЕУ.

 

Наведене декларације доставља возар (превозник робе) или овлашћено лице, а прималац такве информације је царинска испостава уласка или изласка са територије ЕУ.

 

Оваква обавеза односи се на све видове транспорта, разлика је само у временским роковима, тако на пример „улазна сажета декларација“ за робу која се допрема друмским транспортним средством мора бити достављена надлежној царинској испостави уласка робе у ЕУ најмање 1 час пре приспећа превозног средства на наведени гранични прелаз.

 

На Европском царинском информационом порталу (European Customs Information Portal, ECIP) налазе се додатне информације на ову тему, укључујући податке о контакт особама и организационе јединице царинских администрација EУ задужених за ургентна решавање евентуалних проблема („helpdesk“).

 

Адреса овог портала је:

 http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/procedures/index_en.htm

 


ППС образац


Извозна документација за Руску Федерацију
Синдикат
  

За Мону Обреновић

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина