Preskoči veze navigacije
Технологија рада
Технички предуслови
Актуелно
Преузимање програма и докумената
Списак верификованих програма

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ЦАРИНСКИХ ДЕКЛАРАЦИЈА

 

Царинским законом је предвиђена могућност употребе информационих технологија и комуникације са Управом царина електронским путем, као и подношење царинске декларације електронском разменом података.

 

Увођење електронског подношења царинских докумената је од изузетног значаја за учеснике у царинском поступку као и за Управу цаирина због низа предности, од којих су најзначајније:

 

• отклања се једно од највећих уских грла у спровођењу царинског поступка - унос података из царинске документације у ИСЦС;

• велики број царинских радника који је уносио податке из царинске документације у ИСЦС може се распоредити на друге послове;

• учесницима у царинском поступку се омогућавају значајне уштеде;

•стварају се технички предуслови за савремено спровођење царинског поступка на основу поједностављене декларације;

• стварају се технички предуслови за реализацију пројекта "једног електронског прозора" (single electronic window), који треба додатно да убрза спровођење целокупног поступка.

 

Управа царина је извршила допуне и измене информационог система царинске службе тако да је омогућила подношење ЈЦИ и сажете декларације електронским путем.

 

Захтеве за одобрење електронског подношења докумената Управа царина прима од 07.07.2005. године. Захтев се подноси Управи царина - Сектору за информационе и комуникационе технологије, Нови Београд, Народних Хероја 63.


При подношењу захтева неопходно је приложити доказ о уплати административне таксе из тарифног броја 1, тачка 1 Закона о републичким административним таксама, у износу од 310,00 динара на рачун 840-742221843-57.   

 

Управа царина ће према својим техничким могућностима омогућити свим заинтересованим да се поступно укључе у електронско подношење докумената.

У складу са плановима развоја информационог система Управа царина ће до краја године обезбедити техничке предуслове да се у електронско подношење докумената могу укључити сви учесници у царинском поступку.

 

 

 


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
250 na 3030

Vodič za putnike


 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина