Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОБАВЕЗУЈУЋА ОБАВЕШТЕЊА О СВРСТАВАЊУ РОБЕ  

 

У складу са чл. 19. Царинског закона, Управа царина издаје Обавезујуће обавештење о сврставању робе (ООС) по Царинској тарифи.

 

ООС се издаје на основу писменог захтева заинтересованог лица, при чему се исти:

 

  • може односити само на једну врсту робе, и
  • сматра потпуним и уредним уколико садржи елементе наведене у чл. 15. став 3. тачке 1)-11) Уредбе и све податке који су потребни за издавање ООС,
      • у зависности од робе, уколико је то потребно, уз захтев се прилажу произвођачки сертификати (оригинал и превод), техничка документација, проспекти фотографије, узорци или друге исправе које су на располагању, и које садрже податке неопходне за доношење одлуке о сврставању робе по Царинској тарифи.

 

Уколико Управа царина утврди да захтев није потпун, јер не садржи све податке који су потребни за издавање ООС, може од подносиоца захтева затражити да достави податке који недостају.

 

Рок за издавање ООС почиње да тече од тренутка када Управа царина располаже свим потребним подацима за издавање ООС.

 

Управа царина обавештава подносиоца захтева да је прихватила захтев као уредан и потпун и у обавештењу наводи када почиње да тече рок за за издавање ООС.

 

Уколико ООС није било могуће издати у року од три месеца од дана прихватања уредног захтева, Управа царина обавештава подносиоца захтева о разлозима кашњења и одређује рок у коме сматра да ће га издати.

 

Списак роба за коју су издата ООС можете погледати ОВДЕ 

 

ООС важи три године од дана издавања.

 

 Захтев за издавање обавезујућег обавештења о сврставању робе по Царинској тарифи (ООС) +

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕЗУЈУЋЕГ ОБАВЕШТЕЊА О СВРСТАВАЊУ РОБЕ (ООС)

 

Пример правилно попуњеног захтева за издавање обавезујућег обавештења о сврставању робе (ООС) можете видети ОВДЕ и пример техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање ООС можете видети ОВДЕ

 

Контакт

ОБАВЕЗУЈУЋА ОБАВЕШТЕЊА О ПОРЕКЛУ РОБЕ  

 

У складу са чл. 19. Царинског закона, Управа царина издаје Обавезујуће обавештење о пореклу робе (ООП).

 

ООП се издаје на основу писменог захтева заинтересованог лица, при чему се исти:

 

  • може односити само на једну врсту робе и један скуп околности који одређује порекло робе, и
  • сматра потпуним и уредним уколико садржи елементе наведене у чл. 15. став 4. тачке 1)-11) Уредбе и све податке који су потребни за издавање ООП,

Уколико Управа царина утврди да захтев није потпун, јер не садржи све податке који су потребни за издавање ООП, може од подносиоца захтева затражити да достави податке који недостају.

 

Рок за издавање ООП почиње да тече од тренутка када Управа царина располаже свим потребним подацима за издавање ООП.

 

Управа царина обавештава подносиоца захтева да је прихватила захтев као уредан и потпун и у обавештењу наводи када почиње да тече рок за за издавање ООП.

 

ООП се издаје у року од 150 дана од дана прихватања уредног захтева.

 

ООП важи три године од дана издавања.

 

Захтев за издавање обавезујућег обавештења о пореклу робе (ООП)

 

Контакт 

 

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина