Preskoči veze navigacije
Правна регулатива
eIPR апликација
Електронска база података

 Отворена царинска линија


NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ


Царинским законом („Сл. гласник РС“, број 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 - др. закон), Део VIII - Мере за заштиту права интелектуалне својине на граници, одредбе од чл.280-287., и Уредбом о условима и начину за примену мера за заштиту права интелектуалне својине на граници ("Сл. гласник РС", бр. 25/2015 и 3/2018), дефинисани су улога, обим и надлежност царинских органа у спровођењу мера заштите интелектуалне својине.


Наведени прописи садрже одредбе које су усаглашене са стандардима и прописима из ове материјије, нарочито са : ТРИПС Споразумом о трговинским аспектима интелектуалне својине из 1994. године (Одељак 4 – посебни захтеви који се односе на пограничне мере, чл. 51-60); Регулативом Савета (ЕУ) број 608/2013 и Уредбом Комисије за спровођење број 1352/2013.

Према наведеним прописима, приликом стављања робе у слободан промет, извоза или поновног извоза; уласка робе у царинско подручје или напуштања царинског подручја; стављања робе у царински поступак са одлагањем или смештаја у слободну зону или слободно складиште, примењују се мере за заштиту у односу на следећа права интелектуалне својине : жиг, право на индустријски дизајн, ауторска и сродна права, право овлашћеног корисника ознаке географског порекла, патент или мали патент, сертификат о додатној заштити за лекове или средства за заштиту биља, право оплемењивача биљних сорти и право на топографију полупроводничких производа.

Надлежност царинског органа, у случајевима сумње у повреду права интелектуалне својине, је да обустави пуштање такве робу у захтевани царински поступак или да задржи такву робу до окончања одговарајућег поступка.

Мере заштите не примењује се на:

  • робу која је произведена уз пристанак носиоца права;
  • робу коју је произвело лице овлашћено од носиоца права да произведе одређене количину робе, али која је произведена у већој количини од количине која је договорена између тог лица и носиоца права;
  • робу некомерцијалне природе која се налази у личном пртљагу путника;
  • робу стављену у слободан промет ради крајње употребе у посебне сврхе.

Одељење за заштиту интелектуалне својине
Ради ефикасног спровођења мера за заштиту интелектуалне својине, 2003. године основана је Група за заштиту интелектуалне својине, која је 2004. године, прерасла у Одељење за заштиту интелектуалне својине, у оквиру Сектора за контролу примене царинских прописа. Од 2015. године надлежности овог одељења проширују се на царинарнице које су са аспекта кретања сумњиве робе ткз. царинарнице високог ризика. У складу са тим формирани су и регионионални координатори са седиштем у следећим царинарницама: Београд, Нови Сад, Суботица, Ниш и Димитровград. Шематски приказ постојеће организације код спровођења мера царинске заштите права интелектуалне својине изгледа овако.


Захтев за предузимање мера
Захтев за предузимање мера носилац права подноси Управи царина - Централи, у папирном или електронском облику (путем е-ИПР апликација), на обрасцу који је саставни део Уредбе. Образац се попуњава на начин прописан Упутствима за попуњавање која такође чине саставни део Уредбе. Најмање 30 дана пре истека претходно одобреног захтева за мере, носилац одобрења може поднети Захтев за продужење под истим условима, на прописаном обрасцу и Централи Управе царина.


Поступање царинског органа
Када царински орган идентификује робу, за коју сумња да повређујуе право интелектуалне својине, обухваћену одлуком којом је одобрен захтев за предузимање мера, обавезно обуставља пуштање робе или привремено задржава такву робу под царинским надзором. Носилац одобрења се одмах обавешава о насталом задржавању робе и под прописаним условима стиче право на уништење такве робе у врло кратком року.
Робу која је сумњива а није обухваћена важећим захтевом за предузимање мера, царински орган такође може задржати односно може обуставити пуштање такве робе у захтевани царински поступак по службеној дужности. Код оваквог задржавања лице које има права на подношење захтева, исти мора поднети у року од четири радна дана, јер се у супротном роба пушта декларанту или држаоцу на располагање. У овим случајевима захтев за предузимање мера обавезно се подноси и путем електронске поште на адресу ipr-customs@carina.rs како би се доказала благовременост.

 

Контакти 
                               Одељење за заштиту интелектуалне својине
                                               Телефон + 381 11 2015-885
                                                  Факс: + 381 11 319-41-64 
                                   електронска пошта: IPR-customs@carina.rs

 


ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина