Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ОВЛАШЋЕНИ ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ (ОПС)

 

Шта је ОПС?

 Светска царинска организација у оквиру WCO Safe Framework of Standards (Оквирни стандарди безбедности Светске царинске организације), део: „Authorized Economic Operator – Guidelines“, дефинише ОПС као субјекта укљученог у промет робе, или неку другу функцију, који је за то добио одобрење националне царинске администрације, јер испуњава и придржава се стандарда Светске царинске организације или еквивалентних стандарда безбедности ланца набавке.

Званична дефиниција ОПС у ЕУ подразумева привредног субјекта који је у свом пословању укључен у активности које су дефинисане царинским законом, који је поуздан у читавој Заједници и као такав ужива предности у читавој Заједници.

У свакодневној терминологији која је у употреби у ЕУ, ОПС се дефинише као онај привредни субјект коме је одобрен статус поузданог партнера, обзиром да је провером утврђено да испуњава специфичне критеријуме.

 

Разлози увођења система ОПС

 

Основни разлози који су утицали на дефинисање законске основе и фактичку имплементацију система ОПС у ЕУ огледају се у следећем:

 •          Намери да се привредни субјекти укључе у „сигуран ланац набавке“,

 •          Намери да се гарантује сигурност у свим фазама „живота“ пошиљке (производњи, превозу, допреми, отпреми, набавци, складиштењу, увозу, извозу, провозу и осталом),

 • Намери да се унапреди друштвена одговорност националне економије, и то превасходна у следеће две области:
 1. Борби против тероризма и
 2. Борби против организованог криминала, фалсификовања и пиратерије.
Предности које доноси статус ОПС

 

Основне предности које доноси систем Овлашћеног привредног субјекта огледају се пре свега у могућности:

 • Једноставнијег одобравања поједностављених царинских поступака;
 • Претходног обавештење да ће се вршити контрола пошиљке  
 • Подношење мањег сета података у улазним и излазним сажетим декларацијама
 • Мање физичких и документарних контрола
 • Давање предности пошиљкама ако су одабране за контролу
 • Избор места контроле  
 • Посредне погодности које се огледају пре свега у већој сигурности које послодавац има у своје запослене, развој стандарда, избор добављача, сигурност улагања и превоза, изградња свести о организационој инфраструктури и способностима, сарадња међу странкама у ланцу набавке, проактивна технолошка улагања и добровољно придржавање безбедносних прописа.
 • Признат као безбедан и сигуран пословни партнер
 • Бољи односи са царином  
 • Бољи односи и признање других органа државне управе


 Правни основ

Законодавни основ за увођење статуса ОПС је члан 8. Царинског закона („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010 и 111/2012) којим је прописано да лице које има регистровано седиште на царинском подручју Републике Србије и које испуњава услове прописане овим законом може затражити статус „ОПС“.


Члановима 21.-40. Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом („Сл. гласник РС“, бр. 93/2010 и 63/2013) ближе је објашњен систем ОПС.

 

Врсте ОПС

Постоје три сертификата ОПС који се разликују према олакшицама које произилазе из одређеног статуса:

 

1. ОПС за царинска поједностављења (означава се са „AEO C“), омогућава ОПС корист од поједностављења прописаних царинским прописима.

Ималац овог сертификата има право на:

 • на олакшан приступ поједностављеном царинском поступку како је регулисано чланом 22. Уредбе; 
 • мањи број физичких прегледа и прегледа документације; 
 • приоритет приликом прегледа пошиљке на основу анализе ризика; 
 • право да захтева проверу на одређеној локацији (уговорено место).

2. Други тип овлашћења, ОПС за сигурност и безбедност („АЕО S“).

 

ОПС носилац овог типа овлашћења има право на:

 • да добије информације о резултату претходно обављене анализе ризика сигурности и безбедности у складу са чланом 22. Уредбе; 
 • да уноси мањи број података у улазну и излазну сажету декларацију у складу са чланом 22. Уредбе; 
 • мањи број физичких прегледа и прегледа документације;
 • приоритет приликом прегледа пошиљке на основу анализе ризика;
 • право да захтева проверу на одређеној локацији (уговорено место).

3. Трећи тип овлашћења, ОПС за царинска поједностављења/сигурност и безбедност ( „AEO F“).

 

Ималац овог сертификата има право:

 • на олакшан приступ поједностављеном царинском поступку како је регулисано чланом 22. Уредбе; 
 • да добије информације о резултату претходно обављене анализе ризика безбедности и сигурности у складу са чланом 22. Уредбе;
 • да уноси мањи број података у улазну и излазну сажету декларацију у складу са чланом 22. Уредбе;
 • мањи број физичких прегледа и прегледа документације; 
 • приоритет приликом прегледа пошиљке на основу анализе ризика; 
 • право да захтева проверу на одређеној локацији (уговорено место).

 

 

 Назив документа  .docx  .pdf
Смернице за ОПС    
ОПС сертификат    
Захтев за издавање серификата ОПС    
Прилог 1 - Упитник за самопроцену    
Прилог 2 - Претње, ризици и могућа решења    
Прилог 3 - Изјава о сигурности    
Упутство за попуњавање упитника за самопроцену овлашћених привредних субјеката (ОПС)    

 

Списак привредних друштава која поседују АЕО сертификат

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Сва права задржана 2009 © Република Србија - Министарство финансија и привреде - Управа Царина