Preskoči veze navigacije
Uvoz polovnih vozila
Licitacije
Poštanske pošiljke
Uvoz kineske robe
Privremeni uvoz/izvoz
Selidbe
Lični prtljag
Kućni ljubimci
Unos biljaka
Unos lekova
Unošenje/iznošenje deviza
Povraćaj PDV
Unos oružja
Unos i iznos umetnina
Krenite spremni na put
Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom
Povlastice za invalide

 Otvorena carinska linijaNCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

1. Da li je unos deviza u Republiku Srbiju slobodan?


Unos deviza u Republiku Srbiju je slobodan, ali je iznos ograničen. To znači da možete uneti novca koliko god želite, ali ako je reč o sumi iznad 10.000 evra (u dinarima ili drugoj stranoj valuti), dužnost vam je da to prijavite.

Tada ćete dobiti potvrdu da ste uneli prijavljenu sumu i nećete imati problema pri izlasku iz zemlje (ukoliko samo prolazite kroz Srbiju ili pak novac vraćate u inostranstvo).

Imajte u vidu da svaki iznos veći od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti treba da prijavite prilikom svakog prelaska državne granice (pri ulasku ili izlasku iz zemlje).

 

2. Ko i na koji način može da iznese iz zemlje sumu veću od 10.000 evra?

 

Veći iznos od 10.000 evra mogu izneti nerezidenti (strani državljani sa prebivalištem u inostranstvu, uključujući diplomatsko-konzularne predstavnike stranih zemalja u našoj zemlji i članove njihovih porodica i domaći državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u inostranstvu duže od godinu dana) i to:

• na osnovu potvrde o unosu efektivnog stranog novca – do iznosa naznačenog u potvrdi (potvrdu izdaje carinska služba pri ulasku u zemlju);
• na osnovu potvrde banke da je novac koji iznosi iz zemlje podigao sa svog deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Republici Srbiji – do iznosa naznačenog na toj potvrdi;
• na osnovu potvrde menjača da je novac koji iznosi stekao prodajom dinara dobijenih prethodnim korišćenjem platne kartice u Republici Srbiji - do iznosa naznačenog na toj potvrdi.
Rezidenti iz Republike Srbije mogu izneti efektivni strani novac iznad iznosa od 10.000 evra samo na osnovu dokaza o iseljenju, a to su iseljenička viza utisnuta u pasoš i potvrda o odjavi prebivališta u Srbiji koju izdaje MUP.

 

3. Da li mi je potrebna neka potvrda ukoliko u Srbiju unosim sumu veću od 10.000 evra i koja?

 

Potrebna Vam je potvrda da ste novac podigli sa svog računa u inostranstvu ili za dinarsku protivvrednost te sume: da ste novac zamenili kod strane banke, uz potvrdu te banke.

 

4. Na koji način prijavljujem novac prilikom ulaska/izlaska iz Republike Srbije?


U slučaju da sa sobom nosite više od 10.000 evra treba da popunite Obrazac prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice koji je dostupan svakom putniku (kako na ulasku, tako i na izlasku iz zemlje).
Obrazac prijave, osim što je dostupan za popunjavanje na graničnim prelazima, postavljen je i na veb sajt Uprave carina OBRAZAC
Skrećemo pažnju da se Obrazac prijave, u svakoj od napred navedenih situacija, popunjava u dva primerka, na način kako je i objašnjeno u uputstvu za njegovo popunjavanje (uputstvo – ''Opšte informacije-General information'', štampano je uz Obrazac prijave UPUTSTVO).


 

5. Da li je jedina opcija da Obrazac popunjavam sam?


Obrazac možete da popunite i sami, ali to nije jedina opcija.
U slučaju da to radite sami, popunjavate ga velikim štampanim slovima na srpskom ili engleskom jeziku i potpisan predajete carinskom službeniku. Nakon toga, carinski službenik sravnjuje podatke iz Obrasca prijave, vrši proveru iznosa novčanih sredstava koje posedujete, a zatim Obrazac prijave overava svojim potpisom i faksimilom, pri čemu jedan primerak zadržava za potrebe službe, a drugi daje Vama.
Druga opcija je da carinski službenik popuni Obrazac prijave putem računara ili ručno, a na osnovu podataka i uvida u novčana sredstva koje prijavljujete, nakon čega je procedura ista kao i kada Obrazac popunjavate sami.


 

6. Koliko dugo važi potvrda o prijavi novca?


Navedenu potvrdu carinski organ poništava prilikom prvog izlaska iz Republike Srbije, zato vodite računa o tome da potvrda više neće biti važeća kada prvi put izađete sa teritorije Republike Srbije.
To važi i u slučaju ako iz zemlje izađete zbog kratke posete rođacima ili odmora u nekoj od susednih država. Ako posle toga, na putu do svog krajnjeg odredišta budete putovali preko Republike Srbije, moraćete ponovo da prođete kroz istu proceduru i dobijete novu overenu potvrdu.


 

7. Da li plaćam neki porez na sumu iznad 10.000 evra koju prijavim na graničnom prelazu?


Ne, ne plaćate ništa, samo dobijate potvrdu da ste taj novac uneli u zemlju.


 

8. Da li se ta suma od 10.000 evra odnosi samo na odrasle ili i na decu?


Odnosi se na svaku osobu pojedinačno. Dakle i na decu.


 

9. Šta ukoliko kod sebe osim deviza imam, dinare i putne čekove?


Ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putni čekovi, hartije od vrednosti, suma ne može biti veća od 10.000 evra.


 

10. Ima li opravdanog razloga za strah ukoliko prijavim veći iznos novca?


Nema razloga za strah. Ukoliko oklevate da prijavite novac, jer strahujete za svoju bezbednost, pošto sa sobom nosite veću sumu gotovine, imajte na umu da je poverljivost podataka koje date cariniku zagarantovana. Zato kada prijavljujete veću sumu novca, slobodno zamolite carinika koji je na dužnosti za maksimalnu diskreciju.

 

11. Da li se i kome dostavljaju podaci o prijavljenom novcu?


Podaci o prijavljenom prenosu fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice dostavljaju se u roku od 3 dana od tog prenosa Upravi za sprečavanje pranja novca. U slučaju da postoje osnovi sumnje da se u ovoj situaciji radi o pranju novca ili finansiranju terorizma nadležni carinski organ dužan je da navede i razloge za sumnju.

 

12. Šta se dešava sa neprijavljenim novcem koji carinici prilikom kontrole otkriju?


Prema Zakonu o deviznom poslovanju neprijavljena sredstva pri izlasku iz Republike Srbije, koja prelaze iznos od 10.000 evra, carinski organ privremeno zadržava i o tome sačinjava Zapisnik. Privremeno zadržana sredstva deponuju se na odgovarajući račun koji se vodi kod Narodne banke Srbije u roku od dva dana od dana od učinjenog prekršaja, a dalji postupak vodi se kod nadležnih organa u skladu sa propisima kojima je regulisano vođenje prekršajnog postupka. 


 

13. Koliko dinara mogu da iznesem iz Republike Srbije?


Svaki putnik iz Republike Srbije može slobodno izneti dinare do iznosa od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Dinari u većem iznosu od dinarske protivvrednosti 10.000 evra po osobi mogu se unositi u Republiku Srbiju ako su kupljeni kod strane banke i to do iznosa iz potvrde te banke.


 

14. Da li se platne kartice mogu slobodno iznositi iz Republike Srbije?


 Da, platne kartice možete slobodno unositi i iznositi iz Republike Srbije.


 

15. U kojim slučajevima mogu preko banke da iznesem sumu veću od 10.000 evra u inostranstvo?


Carinski službenici na graničnim prelazima vrše kontrolu prenosa gotovine u fizičkom obliku, dok su za slučaj prenosa novca preko bankovnih računa nadležne banke koje preduzimaju radnje i mere utvrđene propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca. O detaljima i uslovima u vezi sa takvim načinom prenosa novca saznajte više u banci ili konsultujte ODLUKU O USLOVIMA ZA LIČNE I FIZIČKE PRENOSE SREDSTAVA PLAĆANJA U INOSTRANSTVO I IZ INOSTRANSTVA

 

PPS obrazac


 


Krenite na put

 
Za Monu Obrenović

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina