Preskoči veze navigacije
Uvoz polovnih vozila
Licitacije
Poštanske pošiljke
Uvoz kineske robe
Privremeni uvoz/izvoz
Selidbe
Lični prtljag
Kućni ljubimci
Unos biljaka
Unos lekova
Unošenje/iznošenje deviza
Povraćaj PDV
Unos oružja
Unos i iznos umetnina
Krenite spremni na put
Carinjenje u putničkom prometu sa inostranstvom
Povlastice za invalide

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

1. Šta se podrazumeva pod pojmom „upotrebljavano vozilo“?
 
Pod pojmom upotrebljavano vozilo podrazumevaju se sva ona vozila koja su bila registrovana i od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci.

Taktori koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu smatraju se upotrebljavanim ukoliko je od prve registracije prošlo najmanje 6 meseci i ako imaju najmanje 50 radnih sati, a ako se radi o traktoru koji nije registrovan – ukoliko ima najmanje 100 radnih sati.
 
2. Šta treba da priložim od dokumentacije ako želim da uvezem polovni automobil?
 
Potrebno je da priložite svu dokumentaciju na osnovu koje će se na nesumnjiv način izvršiti pravilna identifikacija motornog vozila. To pre svega znači da treba da priložite saobraćajnu dozvolu (ukoliko nije u pitanju original, onda kopiju morate overiti u inostranstvu u sudu, kod notara, u MUP ili opštini).
Kao dokaz o kupovini treba da podnesete original fakturu ili kupoprodajni ugovor (zavisno od načina kupovine). Ukoliko se kao dokaz o kupovini podnosi kupoprodajni ugovor na istom mora biti overa potpisa prodavca od strane nadležnog organa (npr. sud, notar, MUP, opština). Ukoliko je podneta originalna faktura kao dokaz o kupovini, carinarnica neće zahtevati njenu dodatnu overu od strane nadležnog organa.
Ono što svako treba još da znate je i to da, vozila u našu zemlju mogu ući sa redovnim ili privremenim registracionim oznakama (ZOLL, IT..). 
 

3. Kupio sam vozilo na licitaciji u inostranstvu i nemam saobraćajnu dozvolu za njega. Kakva je procedura u tom slučaju?
 

U slučajevima kada za vozilo kupljeno u inostranstvu na licitaciji ili aukciji, organizovanoj od strane ovlašćenog inostranog organa, odnosno organizacije (državni organ, osiguravajuće društvo...), uvoznik nije u situaciji da dođe u posed saobraćajne dozvole, izvoznik (ovlašćeni inostrani organ, odnosno organizacija), za takvo vozilo izdaje odgovarajući sertifikat, u svrhu trajnog izvoza iz zemlje.

 

Takav dokument sadrži sve relevantne podatke o vozilu kao i saobraćajna dozvola, a carinarnica će odobriti sprovođenje odgovarajućeg carinskog postupka, ukoliko se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija istog.

 

Takve vrste dokumentata su na primer Fish d’identification, ili Certificate d’immatriculation u Francuskoj. Ovi dokumenti predstavljaju sintezu informacija koje se nalaze u saobraćajnoj dozvoli, a u okviru informativnog sistema nadležnog ministarstva zemlje koja ih izdaje u svrhu trajnog izvoza.

 

 

4. Kako teče postupak uvoza od granice do odredišne carinarnice?

 

 

Ako nameravate da trajno ili privremeno uvezete automobil, potrebno je da prilikom ulaska u zemlju prijavite vozilo, na samom graničnom prelazu, radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka.

 

Tom prilikom carinik će obratiti pažnju na elementarne stvari. Primera radi, da li se prema svim karateristikama vozilo po Carinskoj tarifi može svrstati kao motorno vozilo, ili da li na vozilu postoje eventualna oštećenja. Ako je vozilo u takvom stanju da ga nije moguće svrstati prema Carinskoj tarifi kao motorno vozilo, njegov ulazak u zemlju neće biti odobren.

 

Prilikom prijave vozila na graničnom prelazu ne zahteva se podnošenje kompletne dokumentacije, jer je uvoznik dužan da je priloži uz ЈCI (jedinstvenu carinsku ispravu), prilikom podnošenja zahteva za sprovođenje određenog carinskog postupka.


 

5. Na koji način će se u postupku uvoza utvrditi ispunjenost norme EURO 3?

 

Za vozila koja su proizvedena ili prvi put registrovana u zemljama EU posle 01.01.2002. godine (pri čemu se mora imati u vidu datum pristupanja određene zemlje EU), ispunjenost uslova propisanih normom EURO 3 utvrđuje se iz dokumentacije koja se prilaže prilikom uvoza (pogledati odgovor na pitanje br.2.).

 

Za vozila proizvedena ili prvi put registrovana pre navedenog datuma uslove ispunjenosti propisane norme EURO 3, utvrđuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

 

 

6. Kako da znam da auto ispunjava normu EURO 3?


 

U saobraćajnoj knjižici (ili u overenoj kopiji iste)  svakog automobila navedeno je da je (ukolio jeste) proizveden u skladu sa normom EURO 3. Takav podatak nalazi se i u sertifikatu koje izvoznici izdaju za automobile kupljene na inostranim licitacijama ili aukcijama, u svrhu njihovog trajnog izvoza iz zemlje (Fish d’identification, ili Certificate d’immatriculation u Francuskoj).

Ukoliko to nije slučaj, kontrolu ispunjenosti norme EURO 3 vrši Agencija za bezbednost saobraćaja, koja za nova vozila izdaje ispravu o homologaciji.

 

 

7. Da li mogu da uvezem auto koji zahvaljujući naknadnoj dogradnji ispunjava normu EURO 3?


Ne, to nije moguće. Možete uvesti samo automobil koji je proizveden u skladu sa normom EURO 3.

 

8. Da li na granici moram da prijavim automobil sa privremenom registarcijom, ukoliko sam samo u tranzitu preko Srbije?
 

Ne, niste u obavezi da za putničko motorno vozilo sa privremenom registracijom (ZOLL, IT..) kojim prolazi preko carinskog područja Republike Srbije podnosite deklaraciju za tranzit, odnosno, ne postoji obaveza prijave.

Takva obaveza ne postoji ni u slučaju kada su putnička motorna vozila natovarena na auto platformu, bilo da imaju redovne ili privremene registarske oznake, a na ulasku u zemlju se prijavljuju za tranzit preko našeg carinskog područja.  U tom slučaju se ne podnosi kompletna dokumentacija, jer će o istoj u odgovarajućem postupku ceniti organi zemlje odredišta.

 

 

9. U kojim slučajevima je moguće uvesti automobil bez plaćanja carine?

 
Detaljan odgovor na ovo pitanje dat je na stranici Privremeni uvoz i izvoz.
 
10. Koja je procedura za uvoz/izvoz „oldtajmera“?
 
„Oldtajmeri“, vozila od istorijskog značaja i kolekcionarski primerci u našu zemlju mogu da se uvoze bez obzira na činjenicu što ne ispunjavaju uslove propisane normom EURO 3. Kao dokaz da se radi o takvoj vrsti vozila potvrdu izdaje Muzej automobila u Beogradu, a u tu kategoriju spadaju :
1. vozila koja su proizvedena pre trideset i više godina, koja su očuvana i održavana u originalnom i ispravnom stanju, i
2. vozila koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.
Prema mišljenju nadležnog ministarstva, u postupku uvoza „oldtajmera“ potvrda Muzeja automobila u Beogradu prihvatiće se kao validna ako se u tom postupku utvrdi da odgovara činjeničnom stanju (npr. za vozilo koje se prema svojim karakteristikama ne može svrstati u odgovarajući tarifni broj kao motorno vozilo, takva potvrda se ne može prihvatiti i u takvim situacijama dalji postupak sprovešće se u skladu sa propisima koji se odnose na robu koja je predmet carinjenja).
„Oldtajmeri“ se mogu  izvoziti iz naše zemlje pod uslovom da je za izvoz data dozvola-saglanost nadležnog organa u skladu sa Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava.

 
11. Kakvi su uslovi i koja je procedura za uvoz motocikla?
 
Ukoliko planirate da uvezete motocikl ili moped, takođe morate podneti dokumentaciju na osnovu koje se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija. Tu se prvenstveno misli na saobraćajnu knjižicu, fakturu i kupoprodajni ugovor koji moraju biti overeni kod notara, u sudu ili MUP ili opštini.
 
Razlika postoji utoliko što motori ne moraju da ispunjavaju uslov da su proizvedeni u skladu sa normom EURO 3, zato što čak i poneki novi modeli ne ispunjavaju ovu normu.
 
12. Kakva je procedura ako želim da uvezem plovilo?

 
Procedura za trajni uvoz plovila je gotovo identična uvozu motornih vozila. Mora se priložiti dokumentacija na osnovu koje se na nesumnjiv način može izvršiti pravilna identifikacija. Tu se prvenstveno misli na saobraćajnu knjižicu, fakturu i kupoprodajni ugovor koji moraju biti overeni kod notara, u sudu ili MUP ili opštini.
 
Razlika postoji utoliko što pogonski motori plovila ne moraju da ispunjavaju uslov da su proizvedeni u skladu sa normom EURO 3
 
Ukoliko plovilo u našu zemlju pristiže vodenim putem, na sopstveni pogon, podrazumeva se da je registrovano u inostranstvu, što ne mora biti slučaj kada se ono doprema na neki drugi način (kopnom ili vodom, na drugom vozilu ili plovilu).
 
Važno je napomenuti da se bez obzira na to da li je reč o trajnom ili privremenom uvozu, plovilo mora prijaviti prilikom ulaska u zemlju, na samom graničnom prelazu, radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka.

 
13. Da li mogu da uvezem oštećeno vozilo?
 
Možete uvesti oštećeno vozilo, ali samo pod uslovom da se ne radi o automobilu koji je do te mere oštećen da nije u voznom stanju i da kao takav ne ispunjava uslove za registraciju bez veće intervencije, odnosno opravke oštećenih delova.
 
Međutim, oštećenim vozilima se ne smatraju ona vozila koja nisu u voznom stanju zbog motora, odnosno trenutne neispravnosti nekog dela (npr. ako je neispravan akumulator, ili je blokirao menjač), jer to znači da je minimalnom popravkom moguće osposobiti vozilo za kretanje na sopstveni pogon. U takvim slučajevima, uvoz će biti moguć.
 
14. Da li mogu da uvezem delove za motorno vozilo?
 
Možete uvesti rezervne delove (kako nove tako i upotrebljavane), ukoliko to činite radi održavanja motornog vozila, odnosno zamene oštećenih delova, a to ćete dokazati saobraćajnom knjižicom.
Podrazumeva se i obaveza da se uvezeni delovi ugrade u vozilo za koje se uvoze, što je bitno za one delove za koje je kod nadležnih službi MUP-a potrebno izvršiti izmenu podataka u saobraćajnoj knjižici (kao što je npr. karoserija).
 
Prilikom uvoza upotrebljavanih delova vozila za sopstvene potrebe, tj. radi zamene na postojećem vozilu, fizička i pravna lica ne prilažu dozvolu nadležnog ministarstva (o uvozu otpada).
 
Karoserija za postojeće vozilo može se uvesti ukoliko je prethodno bila ugrađena u vozilo koje ispunjava uslove propisane normom EURO 3. Pri uvozu karoserije mora postojati dokument na osnovu kojeg se na pravilan način može izvršiti identifikacija.
 
Kada se u carinskom postupku pojavi motor za vozilo, kao rezervni deo, bez ukucanog broja, uvoz će biti odobren, jer za carinu nije od uticaja činjenica o broju motora (bitno je da je iste marke i tipa i da se bez posebnih popravki može ugraditi u postojeće vozilo). Motor koji se uvozi kao rezervni deo za postojeće vozilo ne mora ispunjavati propisanu normu EURO 3.
 
U postupku carinjenja karoserije i motora potrebno je navesti tačno naimenovanje robe, sa svim njenim karakteristikama, kako bi se izbegli problemi koji mogu nastati prilikom izmene podataka u saobraćajnoj knjižici. Međutim, ono što treba da znate je da neće biti odobren uvoz delova koji imaju osnovne karakteristike kompletnog vozila, odnosno neće se dozvoliti uvoz delova radi sklapanja vozila (npr. karoserije u takvom stanju da se ubacivanjem motora dobije kompletno vozilo).
 
Rezervni delovi za postojeće vozilo mogu se uvesti i u tzv. „skraćenom postupku“, ukoliko vrednost ne prelazi 3.000 evra. Obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici nose sa sobom  valjan je dokument koji uvoznik podnosi nadležnoj službi MUP u postupku registracije vozila, odnosno izmene podataka u saobraćajnoj knjižici.
 
15. Da li mogu da uvezem auto za nekog drugog?
 
Da, to je moguće. Kada se vozilo uvozi za drugo fizičko lice potrebno je prilikom prijave na graničnom prelazu priložiti valjano punomoćje.
 
16. Kako privremeno da uvezem automobil radi popravke?
 
U slučaju da uvozite auto stranih registarskih oznaka radi popravke, jer se takvo vozilo usled “dejstva više sile” zateklo na našem carinskom području zbog kvara, carinarnica će odobriti zahtevani postupak podnošenjem sažete deklaracije i u tom slučaju se odobrava postupak aktivnog oplemenjivanja (bez obaveze pismenog prijavljivanja graničnoj carinarnici).
 
Napominjemo da za sva vozila za koja se odobrava postupak aktivnog oplemenjivanja po navedenom osnovu, a na osnovu ugovora sa izabranim serviserom, nije neophodno da vozilo ispunjava propisanu normu EURO 3, jer bi se nakon okončanja postupka aktivnog oplemenjivanja, u roku koji je odobrila carinarnica, vozilo morali izvesti iz zemlje, odnosno iz carinskog područja Republike Srbije.
 
17. Kako da uvezem u Srbiju auto koji sam nasledio?
 
Ukoliko nameravate da uvezete vozilo koje ste nasledili u inostranstvu morate prvo, po dopremi robe na teritoriju Republike Srbije, nadležnoj carinarnici da podnesete zahtev za uvoz vozila po osnovu nasleđa.
 
Ukoliko se radi o nasleđu od pokojnog člana porodice, morate imati odgovarajuće rešenje u ostavinskom postupku gde biste vi bili oglašeni za naslednika.
 
Ukoliko se zbog smrti ostavioca vozilo zateklo na našem carinskom području i predstavlja predmet ostavine, carinarnica će razmotriti okolnosti konkretnog slučaja i ukoliko su svi uslovi ispunjeni, odobriće zahtevani postupak podnošenjem sažete deklaracije (bez obaveze pismenog prijavljivanja graničnoj carinarnici), jer se u navedenoj situaciji vozilo našlo na našem carinskom području usled „dejstva više sile“ i nije u momentu ulaska u zemlju podlegalo obavezi registracije u Republici Srbiji.
 
Napomena: vozila koja se uvoze po osnovu nasleđa moraju ispunjavati uslove propisane normom EURO 3. Dokumenta o vlasništvu moraju da glase isključivo na ime ostavioca, odnosno na pravno lice čiji  osnivač, odnosno vlasnik ili suvlasnik je bio ostavilac.
 
18. Koja je osnovna metoda po kojoj se utvrđuje vrednost za carinjenje automobila?
 
Faktura, odnosno, prijavljena vrednost je osnovni izvor informacija o vrednosti vozila.

 
Međutim, ako vrednost na fakturi pobuđuje osnovanu sumnju carinskih službenika, njihovo je pravo i zakonska obaveza da je prekontrolišu i eventualno ospore.

Neposredan povod za uvođenje ovih mera je i saznanje da je u praksi proverom vrednosti izraženih na fakturi verodostojnost potvrđena samo u 5% slučajeva.
 
19. Kako ćete uticati na smanjenje diskrecionih prava carinskih službenika?
 
Prostor za paušalnu odluku carinika je bitno smanjen. Ne postoji mogućnost za toliku proizvoljnost, jer je ranije bilo moguće smanjiti vrednost vozila i preko 30% na ime oštećenja, kilometraže, opšteg stanja vozila i sličnih parametara, koji su neretko nedokumentovani.
Sada je najveći dozvoljeni postotak umanjenja vrednosti 10%.
 
20. Kome i na koji način mogu da se žalim na odluku carinika o vrednosti vozila koja je ujedno i osnovica za carinjenje?
 
Ukoliko smatrate da carinici nisu realno procenili vrednost vozila, neophodno je da se zahtevom obratite carinskoj ispostavi, odnosno, carinarnici u kojoj je automobil ocarinjen.
 
Carinarnica će uvidom u dokumentaciju podnetu uz zahtev, u upravnom postupku, doneti odgovarajuću odluku o osnovanosti zahteva.
Ukoliko ni tada ne budete zadovoljni odlukom carinarnice, imate pravo da podnesete žalbu Odeljenju za drugostepeni carinski postupak Ministarstva finansija, koje je u sastavu Sektora za drugostepeni poreski i carinski postupak.

 

21. Da li je tačno da neću platiti carinu ako auto uvozim iz EU?
 
U postupku uvoza nije dovoljno da je automobil kupljen u Evropskoj uniji, pa čak ni da je proizveden u nekoj od zemalja EU.
Naime, ključni uslov je u vezi sa poreklom delova koji se u automobil ugrađuju tokom proizvodnje. Prema važećim propisima o poreklu robe, dozvoljeno je da željeni automobil sadrži maksimalno 40 % delova „bez porekla“, odnosno onih koji potiču iz zemalja van EU (kineskih, japanskih itd.).
U zavisnosti od osnovnih karakteristika vozila visina carinske stope će iznositi od 0% do 12,5%, dok će PDV biti 20%.
U postupku uvoza motornih vozila za koja je u skladu sa sporazumom o slobodnoj trgovini, koji je naša zemlja potpisala sa zemljama članicama EU, propisana stopa carine 0% ukoliko su ta vozila poreklom od zemalja članica EU, uvoznik kao dokaz o poreklu carinskom organu prilaže odgovarajuću dokumentaciju koju izdaju nadležni organi, odnosno organizacije zemlje izvoza (sertifikat EUR1, odnosno izjava na fakturi koja se prilaže ukoliko je reč o vozilima do vrednosti od 6.000 evra). Porez na dodatu vrednost plaća se po stopi od 20%.
 
22. Šta je prilikom uvoza potrebno priložiti od dokumentacije, kako bi mogao da se uveze automobil po preferencijalnim carinskim stopama?
 
Potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

Fakturu, izjavu na fakturi (do iznosa od 6.000 evra) ili autorizaciju (nema ograničenja u vrednosti) ili Obrazac EUR 1 (takođe nema ograničenja u vrednosti)
 
23. Da li carina proverava dokaze o poreklu koje podnose kupci polovnih vozila?

 

Carina proverava dokaze koje prilikom uvoza podnose kupci, kako bi dokazali da je auto proizveden u EU i da na njega ne mora da se plati carina. Ako se utvrdi da je dokaz neispravan ili falsifikovan, moraćete da platite carinu.
Evo i skraćene verzije: - Uvezli ste iz EU auto koji je proizveden u EU - Oslobođeni ste carine zato što je auto proizveden u EU - Međutim, naša Carina sumnja da su dokazi o poreklu autentični ili da su ispunjeni uslovi iz protokola o poreklu robe shodno Sporazumu sa EU (SSP). Naša Carina šalje zahtev za proveru dokumentacije stranoj Carini - Strana Carina ne odgovori na vreme ili se pokaže da je dokaz zaista falsifikovan ili da postoji neka druga nepravilnost - Vi morate naknadno da platite razliku u carinskim dažbinama.
 
24. Kako se obavlja provera?
 
Provera dokaza o poreklu obavlja se nasumice, ili u slučaju opravdane sumnje. Proveri su podložna sva dokumenta. Naša Carina šalje dokumenta i podatke carinskim organima zemlje izvoznice, uz zahtev za proveru u kome su navedeni razlozi za proveru.
 
Ako se desi, da u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od 10 meseci, od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč, ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organ koji je podneo zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.
 
Drugim rečima, ako Carina zemlje iz koje ste uvezli automobil ne odgovori našoj Carini u roku od 10 meseci, ili ako odgovor ne sadrži dovoljno dokaza da potvrdi verodostojnost Izjave na fakturi kojom ste dokazali da je vaš automobil proizveden u EU, moraćete da platite carinu.
 
25. Da li to znači da ću morati naknadno da platim carinu?
 
Upravo tako, jer je tako propisano Sporazumima o slobodnoj trgovini. Na zahtev administracije uvoza, carinska administracija zemlje izvoza mora da ogovori u propisanom roku (10 meseci), da li je roba sa preferencijalnim poreklom ili ne.
Ako je odgovor negativan, uvoznik robe je dužan da plati carinu, što je takođe u skladu sa pravilima o poreklu propisanim Sporazumom o slobodnoj trgovini.
Bilo je slučajeva vlasnika uvezenih polovnih vozila koji su i nakon više od 6 meseci od uvoza dobili nalog da treba da plate carinu, zato što je nakon provere zaključeno da postoje nepravilnosti, tj. da je izjava na fakturi falsifikovana ili je neispravna na neki drugi način.
 
26. Nakon koliko vremena mogu da budem siguran da neće biti provere tj. rizika da ću morati naknadno da platim carinu?
 
Protokolom o poreklu propisano je da izvoznik mora da čuva dokumenta za dokazivanje porekla najmanje tri godine i u tom roku se može sprovoditi naknadna kontrola izdatih dokaza o poreklu.
 
27. Da li sam „bezbedan“ ako kupim polovni automobil iz inostranstva na autoplacu u Srbiji?
 
Ako kupite uvezeni polovni automobil na auto placu u Srbiji, ne postoji razlog za strah. Ukoliko Carina naknadno utvrdi da je Izjava na fakturi npr. falsifikovana, ona će to rešavati sa auto placem koji je auto uvezao, a vi sa tim nemate apsolutno ništa. Carina će biti naplaćena od auto placa. Dakle, samo ako ste vi, kao fizičko lice, označeni kao uvoznik, odnosno carinski obveznik, tada postoji obaveza naknadnog plaćanja carine.
 
28. Ukoliko želim da uvezem automobil iz Turske ili neke druge zemlje, kolika će mi stopa carine biti?

 

Zahvaljujući Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju stopa carine za motorna vozila koja se uvoze i porekla su iz zemalja EU je 0%, a isto važi i kada su u pitanju neke od zemalja sa kojima Srbija ima potpisane Sporazume o slobodnoj trgovini.
 
Od zemalja sa kojima Srbija ima potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini ovo pravilo važi u slučaju: zemalja potpisnica CEFTA sporazuma (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bugarska, Rumunija, Albanija, UNMIK u ime Kosova i Moldavija), zemalja potpisnica EFTA sporazuma (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska) i Turske.
 
Ukoliko možete da dokažete da Vaš automobil ima poreklo neke od tih zemalja – stopa carine će biti 0%, dok će u svim ostalim slučajevima ona iznositi 12,5%, uz obavezu plaćanja PDV-a od 20%.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina