NCTS

NCTS

 

 AEO

 

 

 

Cefta Trade Portal

budzet

Otvorena carinska linija

Zakoni

Carinski zakon (prestao da važi 2. maja 2010. godine, osim u delu odredaba od čl. 252 do čl.329)198,49 KB
TIR Konvencija1,37 MB
ATA Konvencija341,89 KB
Zakon o slobodnim zonama127,40 KB
TIR Konvencija - dopuna95,50 KB
Konvencija o kontejnerima479,90 KB
Zakon o carinskoj tarifi1,21 MB
Zakon o potvrdjivanju kоnvencije o medjunarodnom prometu ugrozenih vrsta divlje faune i flore284,04 KB
Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide256,21 KB
Zakon o potvrđivanju stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujucim supstancama334,85 KB
Zakon o biocidnim proizvodima151,69 KB
Zakon o hemikalijama187,75 KB
Zakon o zaštiti vazduha192,14 KB
Zakon o upravljanju otpadom241,33 KB
Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu141,86 KB
Zakon o dobrobiti životinja179,08 KB
Zakon o veterinarstvu349,79 KB
Zakon o zaštiti prirode283,48 KB
Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda497,93 KB
Zakon o prevozu opasnih materija389,67 KB
Zакоn о divljači i lovsтvu195,76 KB
Konvencija o privremenom uvozu1,12 MB
Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći121,79 KB
Skladista i privremeni smestaj82,41 KB
CARINSKI ZAKON lat0,61 MB
Zakon o PDV356,14 KB

Odluke

Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda176,75 KB
Odluka o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010, 51/2010, 88/2010, 25/2011 i 46/2013)385,38 KB
Odluka o odredjivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine97,77 KB
Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i iznosu posebne dažbine za 2014. godinu1,01 MB
Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2014. godini0,85 MB
USMENO DEKLARISANJE AMBALAZE lat119,52 KB
Odluka o odredjivanju robe na koju se na placaju uvozne dazbine139,08 KB
Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (Sl.glasnik RS 49/2013)1,64 MB

Naredbe

Naredba o lovostaju divljači34,17 KB
Naredba o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda55,18 KB

Pravilnici

Pravilnik o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone201,49 KB
Pravilnik o polaganju ispita za carinskog agenta i postupku izdavanja dozvole za rad carinskom agentu165,84 KB
Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada163,41 KB
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva149,77 KB
Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama14,40 MB
Pravilnik o načinu prevoza opasnih materija u drumskom saobraćaju126,43 KB
Pravilnik o uzimanju uzoraka robe od strane carinskog organa97,33 KB
Pravilnik o carinskim obeležjima, načinu njihove upotrebe i načinu raspolaganja sa uzorcima carinske robe (prestao da važi 01.01.2011. godine)151,04 KB
Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku150,98 KB
Pravilnik o uzimanju uzoraka robe od strane carinskog organa (vazi do 30.05.2012. godine)97,33 KB
Pravilnik o nacinu uzimanja uzoraka robe od stane carinskog organa (vazi od 30.05.2012. godine)125,44 KB
Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka338,01 KB
Pravilnik o nacinu carinjenja nesastavljenih proizvoda ili proizvoda u rastavljenom stanju ciji se delovi uvoze sukcesivno107,31 KB
Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku1,03 MB

Drugi akti

Odobrenje, nacin popunjavanja, specifikacija za postupak aktivnog/pasivnog oplemenjivanja robe157,25 KB
Odobrenje, nacin popunjavanja, specifikacija za postupak prerade pod carinskom kontrolom141,91 KB
Kodeks ponašanja carinskih službenika242,99 KB
Kodeks ponašanja državnih službenika280,76 KB
Informator o radu Uprave carina1,01 MB
Primena Prelaznog sporazuma250,17 KB
Primena Sporazuma CEFTA 20060,89 MB
Spisak roba svrstanih u skladu sa uredbama Evropske unije koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije"2,16 MB
Spisak odluka o svrstavanju prema zasedanjima, koje je doneo Komitet za harmonizovani sistem, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“200,37 KB
Spisak roba svrstanih po odlukama Komiteta za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“1,06 MB
Primena Sporazuma sa Turskom335,54 KB
Proizvodi isključeni iz kumulacije porekla EU-Turska0,69 MB
Ovlašćeni izvoznik nova pojednostavljenja201,80 KB
Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom391,74 KB
Postupanje u prekršajnim postupcima za vozila koja su ocarinjena69,96 KB
Sprovođenje tranzitnog postupka157,72 KB
Zastupanje zahtev-LAT0,55 MB
zahtev za prethodni pregled-LAT45,30 KB
zahtev za puštanje robe pre završetka provere-LAT64,98 KB
zahtev za pregled robe po osnovu preferencijalnog porekla-LAT54,75 KB
Obaveštenje o pokretanju postupka provere porekla-LAT52,59 KB
Primena Sporazuma sa Ruskom Federacijom480,76 KB
Uverenje o direktnoj pošiljci209,82 KB
Primena Sporazuma sa Belorusijom0,54 MB
Direktna kupovina prema Sporazumu sa Ruskom Federacijom195,00 KB
Promet strane robe sa APKM 54,08 KB
Primena Sporazuma CEFTA u prometu sa APKM189,55 KB
Carinski postupak tranzita strane robe koja se doprema na teritoriju APKM i otprema sa teritorije APKM 62,75 KB
Raspis kompenzatorna kamata 55,25 KB
Primena Sporazuma sa državama EFTA386,14 KB
Primena Dodatnog protokola Sporazuma CEFTA125,82 KB
Primena Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Službeni glasnik RS", broj 92/2011)117,02 KB
Raspis o početku primene ciklusa HS2012277,88 KB
Primena novog obrasca CT-2131,28 KB
Postupak promene odredišne carinske ispostave64,30 KB
Preferencijalne stope po Odluci0,55 MB
Raspis - Uvoz nafte i derivata nafte73,73 KB
Uvoz, provoz i izvoz pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata97,72 KB
Spisak roba svrstanih po odlukama Komiteta za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije, a koje su objavljene u „Službenom glasniku Republike Srbije“ od 2012. godine0,56 MB
Uredba o privremenom kvantitativnom ogranicenju izvoza odnosno upucivanja odredjenih vrsta roba 73,58 KB
Raspis-Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama177,25 KB
Izmena Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje robe lat72,79 KB
Raspis - Primena nove jedinice mere za alkoholna pića iz tarifnog broja 22.08 - obračun akcize i PP dažbine125,42 KB
Raspis - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama - 30052013 - lat128,34 KB
Zakon o akcizama - lat430,05 KB
Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji - измена81,59 KB
Raspis u vezi primene tačke 8., Priloga 6 Odluke o određivabju roba za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava199,72 KB
Procedura pregleda pošiljaka upućenih sa, odnosno na APKM a podležu pregledu vet.san.inspekcije136,06 KB
Procedura pregleda pošiljaka upućenih sa, odnosno na APKM a podležu pregledu fito.san.inspekcije174,83 KB
Obezbedjenje carinskog duga koji bi mogao nastati - depozit148,61 KB
Primena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju57,38 KB
Obavestenje o obavezi obelezavanja kontrolnim markicama brašna koje se stavlja na tržište u RM68,98 KB
Tumačenje Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima0,52 MB
Tumačenje Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima - dopuna100,66 KB
Inovirana tabela za primenu Odluke i Priloga 5a (‚‚Sl.glasnik RS 49/2013‚‚)506,21 KB
Objedinjen spisak priloga Odluke 11 09 20131,52 MB
Raspis u vezi sa Odlukom o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2014. godini („Sl. gl. RS“ broj 106/13)290,11 KB
Raspis u vezi sa Odlukom o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina ("Sl. glasnik RS", br. 27/2010, 51/2010, 88/2010, 25/2011 i 46/2013)314,22 KB
Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podlezu fitosanitarnoj kontroli1,09 MB
Spisak robe sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu vet.san.kontroli1,38 MB
Spisak dobara koja se oporezuju posebnom stopom PDV razvrstanih po nomenklaturi CT 10 04 20141,06 MB
Obaveštenje o proceduri pregleda pošiljaka humanitarne pomoći od strane granične veterinarske inspekcije106,61 KB
Obaveštenje o proceduri pregleda pošiljaka humanitarne pomoći od strane granične fitosanitarne inspekcije116,97 KB
Uputstvo Ministarstva zdravlja donatorima lekova i med.sredstava kao humanitarne pomoci283,85 KB
Humanitarna pomoć - Prilog 5A Odluke143,12 KB
Fito bezbednost hrane - 02.06.20141,22 MB
Spisak ALIMS -19.05.2014294,17 KB
Zdravstveno sanitarna inspekcija - 02.06.20142,11 MB
Tabela republickih administrativnih taksi - 01062014285,79 KB
Ex pozicije 05 06 20141,80 MB
Restriktivne mere - spisak država149,37 KB
Tabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT- 01072014400,51 KB
Obaveštenje o proceduri izvoza VET pošiljaka u Carinski Savez111,53 KB

Uredbe

Uredba o bližim kriterijumima za ocenu ekonomske opravdanosti odredjivanja područja slobodne zone67,16 KB
Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železničkom saobraćaju246,51 KB
Urеdbа о lisтама отpаdа zа prекоgrаničnо krетаnjе, sаdržini i izglеdu doкuмената којi prате prекоgrаničnо кrетаnjе отpаdа sа upuтsтviма zа njihоvо pоpunjаvаnjе0,55 MB
Uredba o uvozu motornih vozila89,64 KB
Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina146,10 KB
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom2,60 MB
Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonmnom pokrajinom Kosovo i Metohija88,44 KB
Prečišćen tekst Uredbe o uskladjivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu ("Sl. gl. RS" br. 95/2011 i 11/2012)6,00 MB
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu ("Sl.gl.RS" br.115/12 i 29/13)5,84 MB
Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom izmene 63-132,62 MB
Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu ("Sl. gl. RS" br. 107/13 i 119/13)6,99 MB
Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava inteletkualne svojine na granici272,04 KB

Uputstva

Uputstvo za primenu sistema TIR214,29 KB
Promet robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija72,89 KB
Carinski postupak sa kontejnerima125,07 KB
Postupak pravog tranzita sa tzv. "direktnim" vozovima117,06 KB
Carinski postupak sa robom u kontejnerima u železničkom saobraćaju76,53 KB
Uputstvo za primenu novog Carinskog zakona242,42 KB
Sprovodjenje carinskog postupka nad robom koja je predmet finansijskog lizinga44,39 KB
Uputstvo za popunjavanje rubrika 8 i 14141,58 KB
Popunjavanje Rubrike 44. JCI120,96 KB
Započeti carinski postupci u smislu člana 308. Carinskog zakona179,00 KB
Raspis u vezi isprava o usaglašenosti-Tačka 7, Prilog 5A Odluke-1.deo0,71 MB
Raspis u vezi isprava o usaglašenosti-Tačka 7, Prilog 5A Odluke-2.deo86,78 KB
Raspis u vezi isprava o usaglašenosti-Tačka 7, Prilog 5A Odluke-3.deo94,78 KB
Primena čl. 39. Carinskog zakona74,87 KB
Primena čl. 48. Carinskog zakona74,57 KB
Tretman "paket" ugovora68,66 KB
Utvrdjivanje carinske vrednosti za tehničku dokumentaciju71,43 KB
Popunjavanje rubrika JCI koje su u vezi sa carinskom vrednošću kod izvoza robe66,65 KB
Raspis u vezi isprave o isaglašenosti, Tačka 7, Prilog 5A Odluke - 4.deo96,46 KB
Pojednostavljeni carinski postupak na osnovu fakture386,31 KB
Raspis u vezi isprave o usaglašenosti-Tačka 7. Prilog 5A Odluke-5.deo155,31 KB
Objašnjenje o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja491,69 KB
Sprovodjenje pojednostavljenog uvoznog postupka u prostoru primaoca244,64 KB
Sprovodjenje pojednostavljenog izvoznog postupka u prostoru pošiljaoca301,58 KB
redovan postupak396,90 KB
Privremeni smestaj138,84 KB
Primena tačke 7. stav 1. Odluke - isprava o usaglašenosti - 6 raspis116,61 KB
Usmeno deklarisanje izvoza u PTT132,43 KB
Generalno obezbeđenje140,72 KB
Zavrsetak tranzita 300,00 KB
Usmeno deklarisanje i privremeni uvoz i izvoz kontejnera126,03 KB
Carinski postupak u slobodnim zonama329,81 KB
Usmeno deklarisanje slika59,54 KB
Postupak izvoza konacni izvoz lat363,05 KB
Aktivno oplemenjivanje lat0,56 MB
Primer-Mesečno i kvartalno objedinjavanje rokova lat452,92 KB
Privremeni uvoz 264,39 KB
Reeksport 166,57 KB
Obrada zahteva i odobrenja kroz ISCS 136,08 KB
PRIVREMENI UVOZ lat375,08 KB
PASIVNO OPLEMENJIVANJE lat506,00 KB
Dopuna ambalaže lat59,81 KB
ekspresne posiljke bez porekla lat173,54 KB
Završetak PUR postupka-razduženje specifikacijom lat89,19 KB
postupanje sa kineskom robom lat107,03 KB
Dopuna objašnjenja za postupak aktivnog oplemenjivanja lat96,51 KB
Carinske povlastice fizicka lica lat335,94 KB
POSTA lat317,43 KB
Popunjavanje rubrika ЈCI koje su u vezi sa carinskom vrednošću kod uvoza robe103,54 KB
Utvrđivanje carinske vrednosti privremeno uvezene robe80,13 KB
Utvrđivanje carinske vrednosti za cigarete primenom čl. 43. Carinskog zakona82,44 KB
Poreska osnovica za posiljke male vrednosti nekomercijalne prirode47,50 KB
Raspis - Odluka o odredjivanju robe za ciji uvoz, izvoz, odnosno tranzit je propisano pribavljanje odredjenih isprava266,90 KB
PUTNICKI PROMET SA INOSTRANSTVOM lat379,43 KB
Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja lat87,31 KB
Naplata kompenzatorne kamate 85,30 KB
Provera ispunjenosti ekonomskih uslova133,32 KB
Dozvole za međunarodni drumski transport100,24 KB
Postupanje sa robom azijskog i evroazijskog porekla lat102,50 KB
Promet robe sa APKM lat89,82 KB
Popunjavanje JCI kod aktivnog oplemenjivanja122,73 KB
Popunjavanje rubrike 7 JCI68,31 KB
ATA uputstvo392,13 KB
Postupak prerade pod carinskom kontrolom lat253,82 KB
Pravilnik o ispitivanju vozila129,66 KB
Svrstavanje humanitarne pomoći94,67 KB
Pravilnik EURO3 lat71,47 KB
Postupak skladištenja robe u carinsko skladište tipa E79,99 KB

Novo - Zakoni i propisi

RASPIS Obacestenje o proceduri izvoza VET posiljaka u CARINSKI SAVEZ - Rusija Belorusija Kazahstan lat.pdfObaveštenje o proceduri izvoza VET pošiljaka u Carinski Savez15.7.2014
Tabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT- 01072014.pdfTabelarni pregled povezivanja akciznih sifara sa CT- 0107201430.6.2014
Restriktivne mere - spisak država.pdfRestriktivne mere - spisak država25.6.2014
raspis za naknadu car organa za skaldiste e-lat.pdfPostupak skladištenja robe u carinsko skladište tipa E20.6.2014
Pravilnik  EURO3 lat.pdfPravilnik  EURO3 lat20.6.2014
Ex pozicije 05 06 2014.pdfEx pozicije 05 06 20145.6.2014
Tabela republickih administrativnih taksi  - 01062014.pdfTabela republickih administrativnih taksi  - 010620142.6.2014
Zdravstveno sanitarna  inspekcija - 02.06.2014.pdfZdravstveno sanitarna  inspekcija - 02.06.20142.6.2014

 

 

 Krenite na put

 

 Saveti za putnike i donatore humanitarne pomoći

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina