Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Održan regionalni trening o tehničkim aspektima režima transfera Konvencije o zabrani hemijskog naoružanja

 

Uprava carina RS – Sektor za tarifske poslove – Grupa za analitičko praćenje instrumenata carinske i spoljnotrgovinske zaštite je u saradnji sa Nacionalnom komisijom za sprovođenje Konvencije za zabranu hemijskog naoružanja RS i Organizacijom za zabranu hemijskog naoružanja iz Haga (OPCW), organizovala Regionalni trening za carinske administracije zemalja jugoistočne Evrope (članice CWC) o tehničkim aspektima režima transfera Konvencije o zabrani hemijskog naoružanja, koji je održan u periodu od 08. do 11. septembra 2015. godine, u hotelu„Crowne Plaza“ u Beogradu.


Na treningu je prisustvovalo 33 učesnika iz carinskih administracija 17 država članica Konvencije za zabranu hemijskog naoružanja i to, iz Republike Јermenije, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Estonije, Republike Gruzije, Republike Mađarske, Kirgijske Republike, Republike Letonije, Republike Litvanije, Republike Moldavije, Republike Crne Gore, Republike Poljske, Republike Rumunije, Republike Srbije, Republike Slovačke, Republike Albanije i Republike Ukrajine.

 

Ispred Uprave carina na treningu je učestvovalo 12 carinskih službenika  iz Odeljenja za analizu i upravljanje rizikom, Odeljenja za carinske istrage, Grupe za analitičko praćenje instrumenata carinske i spoljnotrgovinske zaštite, Odeljenja za naknadnu kontrolu, Carinske laboratorije, Carinske ispostave Aerodrom Beograd, Carinske ispostave skladišta, Carinske ispostave Želiznička stanica Beograd, Carinske ispostave Terminal Beograd, Carinske ispostave Ranžirna železnička stanica Makiš – Beograd, Carinske ispostave Luka Beograd.

  

Naknadna kontrola - seminar

Agenda je obuhvatila kratak pregled istorije razvoja hemijskog naoružanja, pregled i strukturu Konvencije za zabranu hemijskog naoružanja (CWC) kao i Organizacije za zabranu hemijskog naoružanja (OPCW), koja je dobitnik Nobelove nagrade za mir za 2013. godinu. Takođe, na skupu je razmatrana uloga Nacionalnih komisija za implementaciju CWC i značaj njene saradnje sa carinskim administracijama. Razmatrane su hemijske supstance koje kontroliše CWC, kao i odredbe CWC koje se odnose na transfer kontrolisanih hemijskih supstanci, pri čemu je dat akcenat na potpunu zabranu uvoza i izvoza kontrolisanih hemijskih supstanci sa Liste 1 CWC iz/u države koje nisu članice CWC.
 
Veći deo vremena posvećen je načinima za identifikaciju hemikalija koje zemlje članice treba da deklarišu (prijave) OPCW, u skladu sa obavezama iz Konvencije. S tim u vezi prezentovani su alati za identifikaciju hemikalija (Internet baze hemijskih supstanci, Harmonizovani sistem WCO i drugi izvori podataka). Posebno su analizirani alati za identifikaciju hemikalija koje je razvila OPCW  i to: Priručnik o CWC hemikalijama, internet baza CWC hemikalija, Centralna analitička baza CWC hemikalija i dr.

 

Na skupu je posebna pažnja posvećena problemima koji se javljaju u vezi sa kontrolom transfera/uvoza/izvoza hemikalija i ulogom carinskih organa u vezi sa tim (analiza slučajeva neslaganja u podacima o stvarnim i količinama koje su prijavljene carini). S tim u vezi, učesnici su naučili praktične načine za sprovođenje odredbi CWC, kao i za otklanjanje neslaganja između količina kontrolisanih supstanci koje su pri uvozu i izvozu prijavljene carinskim administracijama zemalja članica, između kojih se predmetni transfer obavlja.

 

Takođe se diskutovalo o praktičnim carinskim pitanjima, kao što su kontrola CWC hemikalija u lukama i slobodnim zonama, proceni rizika, trans-pošiljkama, naknadnim kontrolama preduzeća i mogućnostima informacionih sistema carinskih službi za kontrolu predmetnih hemikalija.

 

 Posebno je istaknuta potreba da se sprovode preporuke Svetske carinske organizacije (WCO) i poštuju obaveze iz rezolucije SB UN 1540, u cilju onemogućavanja terorista da pristupe oružju za masovno uništenje. S tim u vezi, OPCW i WCO zajedno rade na izmenama Nomenklature Harmonizovanog sistema za 2017. godinu, u koju će biti unete tarifne oznake za 33 CWC hemijske supstance koje se najviše nalaze u međunarodnoj trgovini. Takođe je predviđeno da u Nomenklaturu Harmonizovanog sistema za 2022. godinu budu unete tarifne oznake za još 16 CWC hemijskih supstanci koje se najviše nalaze u međunarodnoj trgovini.

 

Predstavnici OPCW – gđa. Elza Metopishvili – Sektor za verifikaciju i g. Vaclovas Semaskevicius – Sektor za međunarodnu saradnju i pomoć, su javno pohvalili sistem  kontrole CWC hemijskih supstanci koji je razvila Uprava carina RS i ocenili ga detaljnim i sveobuhvatnim sistemom, a posebnu pohvalu je dobila Uprava carina RS kao jedina carinska administracija koja je u svoj informacioni sistem implementirala  OPCW bazu CWC hemijskih supstanci koja sadrži oko 32000 kontrolisanih hemijskih supstanci.


Na osnovu stečenog znanja o osnovnim tehničkim aspekatima režima transfera Konvencije o zabrani hemijskog naoružanja, učesnici su poslednjeg dana skupa imali izlaganja na četiri ključne teme - Razvoj kapaciteta za identifikaciju CWC hemijskih supstanci; Analiza rizika; Odredbe CWC koje se odnose na transfer kontrolisanih hemijskih supstanci i Saradnja sa interesnim grupama vezano za sprovođenje odredbi CWC koje se odnose na transfer kontrolisanih hemijskih supstanci.


S tim u vezi, prezentacija koju su sačinili i prezentovali predstavnici Uprave carina RS na temu Odredbe CWC koje se odnose na transfer kontrolisanih hemijskih supstanci bila je posebno javno pohvaljena od strane predstavnika OPCW, koji su istu zadržali da bi je koristili za buduće seminare koje će sprovoditi OPCW.


Regionalni trening za carinske administracije zemalja jugoistočne Evrope je poslužio, između ostalog, i da se kroz razmenu iskustava na praktičnim pitanjima, ukaže na glavne probleme sa kojima se u sprovođenju Konvencije susreću zemlje jugoistočne Evrope.

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina