Preskoči veze navigacije
Bazelska konvencija o prekograničnom kretanju otpada
CITES konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune
Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju-ADR
Međunarodni pravilnik o prevozu opasnih materija na železnicama-RID
Konvencija o zabrani proizvodnje, usavršavanja, korišćenja i stvaranja zaliha hemijskog oružja i njegovom uništavanju (CWC)
Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
Konvencija o zabrani usavršavanja proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju (BTWC)

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

KONVENCIЈA O ZABRANI RAZVOЈA, PROIZVODNJE, SKLADIŠTENJA I UPOTREBE HEMIЈSKOG ORUŽЈA I O NJEGOVOM UNIŠTAVANJU (CWC)

 

Konvencija o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju (Chemical Weapons Convention -CWC), stupila je na snagu 29. aprila 1997.godine. NJen cilj je da eliminiše čitavu kategoriju jednog od oružja za masovno uništavanje - hemijsko oružje.

 

Hemijske supstance koje tretira Konvencija razvrstane su na hemijske supstance sa Liste 1,2, i 3 Aneksa uz Konvenciju.

 

Naša zemlja (SRЈ) pristupila je Konvenciji 20.aprila 2000.godine, na osnovu odluke tadašnje Savezne vlade, a obaveze na osnovu Konvencije počele su za nas da teku počev od 20.maja 2000.godine.

 

U skladu sa obavezama iz Konvencije, RS je donela Zakon o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju ("Službeni list SCG", br.36/2009.), kojim se reguliše pitanje sprovođenja Konvencije. Takođe, izvoz i uvoz hemijskih supstanci sa Lista 1,2 i 3 vrše se na osnovu dozvole koju izdaje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS.

 

Transport ove vrste robe regulisan je "Zakonom o prevozu opasnih materija"("Službeni list SFRЈ" broj 27/90, 45/90 i "Službeni list SRЈ" broj 24/94, 28/96, 21/99, 44/99, 68/02).

 

U ime države Srbije, kao međunarodnog subjekta, za sprovođenje odredbi Konvencije koje se tiču sprečavanja proizvodnje, posedovanja i uvoza / izvoza hemijskog oružja, supstanci (prekursora) i postrojenja za njegovu proizvodnju, primarno je nadležna Nacionalna komisija za sprovođenje Konvencije o zabrani hemijskog oružja. Takođe, Komisija ima odgovornost da nadzire i redovne aktivnosti, inače dozvoljene Konvencijom ali su na režimu dozvola (pre svega, uvoz / izvoz / proizvodnja / upotreba hemikalija, opreme i dr.)

 

U kontekstu sprovođenja ove Konvencije od značaja su sledeći pojmovi:

 

Hemijsko oružje - podrazumeva se zajedno ili odvojeno, sledeće:

a) toksične hemijske supstance i njihovi prekursori, osim za one namene koje nisu zabranjene Konvencijom;

b) municija i sredstva posebno konstruisana da izazovu smrt ili neko drugo oštećenje toksičnim svojstvima onih toksičnih hemijskih supstanci navedenih u tački a), koja se ispuštaju kao rezultat upotrebe takve municije i sredstava;

v)  sva oprema posebno konstruisana za upotrebu direktno vezanu za korišćenje municije i sredstava navedenih u tački pod b).

 

Toksična hemijska supstanca – svaka hemijska supstanca koja hemijskim dejstvom na životne procese može da izazove smrt, privremeno onesposobljavanje ili trajno oštećenje ljudskog ili životinjskog organizma.

 

Prekursor – svaki hemijski reagens koji učestvuje u bilo kojoj fazi proizvodnje toksične hemijske supstance bilo kojom metodom. To obuhvata bilo koju ključnu komponentu binarnog ili višekomponentnog hemijskog sistema.

 

Ključna komponenta binarnog ili višekomponentnog hemijskog sistema–prekursor koji igra najzna-čajniju ulogu kod utvrđivanja toksičnih svojstava finalnog proizvoda i brzo reaguje sa drugim hemijskim supstancaam u binarnom ili višekomponentnom sistemu.

 

Staro hemijsko oružje obuhvata:

a) hemijsko oružje koje je proizvedeno pre 1925. godine, ili

b) hemijsko oružje proizvedeno u periodu između 1925. i 1946. godine koje je do te mere zapušteno da se ne može više upotrebiti kao hemijsko oružje.

 

Napušteno hemijsko oružje- hemijsko oružje, uključujući staro hemijsko oružje, koje je neka država posle 1.januara 1925. ostavila na teritoriji neke druge države bez saglasnosti te države.

 

Namene koje nisu zabranjene ovom Konvencijom su:

a) industrijske, poljoprivredne,  istraživačke, medicinske, farmaceutske ili neke druge miroljubive namene;

b) zaštitne namene, odnosno namene direktno povezane sa zaštitom od toksičnih supstanci i zaštitom od hemijskog oružja;

v) vojne namene koje nisu u vezi sa upotrebom hemijskog oružja i koje ne zavise od korišćenja toksičnih svojstava hemijskih supstanci kao načina vođenja rata;

g) održavanje reda uključujući namene za suzbijanje unutrašnjih nereda.

 

Naša zemlja kao potpisnica Konvencije za zabranu razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i njegovom uništavanju, obavezna je da jednom godišnje dostavi izveštaj o proizvedenim, prerađenim,potrošenim, uvezenim i izvezenim količinama hemijskih supstanci  (za prethodnu kalendarsku godinu) navedenih u Listi 2 Konvencije, Organizaciji za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu. Ukoliko se ne odgovori zahtevima Konvencije ili se prikaže manjak pri uvozu/izvozu, konsekvenca (po postulatima Konvencije) su ekonomske sankcije.

 

Iz tog razloga, u cilju uspešnog sprovođenja Konvencije, carinski organi imaju značajnu ulogu.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina