Preskoči veze navigacije
Bazelska konvencija o prekograničnom kretanju otpada
CITES konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje flore i faune
Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač
Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama
Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju-ADR
Međunarodni pravilnik o prevozu opasnih materija na železnicama-RID
Konvencija o zabrani proizvodnje, usavršavanja, korišćenja i stvaranja zaliha hemijskog oružja i njegovom uništavanju (CWC)
Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini
Konvencija o zabrani usavršavanja proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju (BTWC)

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOЈE OŠTEĆUЈU OZONSKI OMOTAČ 

 

U funkciji ovog protokola primenjuju se sledeći zakoni i odluke:

• Zakon o ratifikaciji Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača, sa prilozima I i  II  (“Službeni list SFRЈ-Međunarodni ugovori”, br. 1/90)

• Zakon o ratifikaciji  Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (“Službeni list SFRЈ-Međunarodni ugovori”, br. 16/90 i “Službeni list SCG- Međunarodni ugovori”, br. 24/2004 – dr.zakon)

• Zakon o ratifikaciji amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (“Službeni list SCG- Međunarodni ugovori”, br. 24/2004”)

• Zakon o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009)

• Odluka o određivanju robe za čiji je izvoz, uvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava“ („Sl. Glasnik RS", br. 7/2010)

 

 U cilju sprovođenja integrisanog upravljanja granicom i realizacije Strategije integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije, Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarsvo finansija-Uprava carina, utvrdili su Sporazum o preuzimanju preliminarne kontrole prometa otpada, otrovnih materija i supstanci koje oštećuju ozonski omotač na graničnim prelazima.

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina