Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA I NADLEŽNOST BIROA DIREKTORA

 

  • Biro direktora

    • Grupa za odnose sa javnošću

    • Grupa za projekte

 

 

 

Šef biroa Nataša Stefanović

Rukovodi radom Biroa, pregleda i distribuira poštu po sektorima, raspoređuje poslove na carinske službenike u Birou, prati njihov rad, kontroliše pojedinačna akta; priprema dopise i odgovore na dopise, u svoje ime i u ime direktora, odnosno pomoćnika direktora - koordinatora; učestvuje na sastancima koje organizuju pretpostavljeni i izrađuje službene beleške; prati rad unutrašnjij jedinica Biroa; daje obaveštenja strankama; ostvaruje saradnju sa drugim organima i službama oko organizovanja sastanaka direktora, odnosno pomoćnika direktora - koordinatora; obavlja i druge poslove po nalogu direktora, odnosno pomoćnika direktora. 

 

 

Birodirektora obavlja sledeće poslove:
  • stručne poslove za potrebe direktora i pomoćnika direktora - koordinatora;
  • priprema materijale i organizuje sednice kolegijuma, savetovanje i sastanke koje održava direktor;
  • izrađuje zapisnike i zaključke i prati njihovo izvršenje; učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih materijala za potrebe direktora;
  • brine se o materijalima koje prima direktor i po njegovom nalogu vrši obradu istih;
  • obavlja sekretarske poslove za potrebe direktora i pomoćnika direktora - koordinatora i druge poslove iz delokruga Biroa.

 

Grupa za odnose sa javnošću

 

Grupa za odnose sa javnošću kontinuirano pruža informacije o rezultatima rada, novitetima i modernizaciji u carinskoj službi, kako bi najšira javnost bila što bolje upoznata sa misijom i strateškim ciljevima službe, kao i tempom njihovog ostvarivanja.


Sve informacije u vezi sa najznačajnijim aktivnostima Uprave carina iznose se u razumljivoj i ilustrativnoj formi, putem saopštenja, vesti na veb sajtu, organizacijom konferencija za novinare i na razne druge načine. Zbog rastuće potrebe za brzim protokom informacija kako ka javnosti tako i unutar institucije, formirani su sajt www.carina.rs i portal, a carinska služba Srbije ima i svoj interni časopis ''Carinik '' koji se distribuira zaposlenima kvartalno u elektronskoj formi.


Redovno se pripremaju i distribuiraju saopštenja koja ilustruju postignute rezultate, međunarodnu saradnju, modernizaciju, kao i sve servisne informacije koje bi mogle biti korisne za putnike i kompanije. Tokom poslednjih godina sprovedene su i dve značajne medijske kampanje - “Otvorena carinska linija” i “Pogled sa iskustvom” čiji je cilj bio da se javnost aktivno uključi u rad carinske službe, da se građani upoznaju sa njenim značajem, kao i da se popravi imidž carinskih službenika.  
 

Transparentnost u radu je među glavnim strateškim opredeljenjima carinske službe, a komunikacija sa medijima odvija se na savremen, organizovan i profesionalan način.

 

 

Kontakti Grupe za odnose sa javnošću:

Telefon/Faks:  +381 11 2695 880

Email: pr@carina.rs

 

Grupa za projekte obavlja sledeće poslove: kontrola implementacije svih projekata koji se izvode u Upravi carina; koordinira projektima koji se izvode u Upravi carina; koordinira aktivnosti u vezi sa evropskim partnerstvom, akcionim planom za pridruživanje Evropskoj uniji, učestvuje u implementaciji svih strateški važnih projekata, osigurava da su svi projekti konzistentni sa osnovnom strategijom razvoja i druge poslove iz delokruga Grupe. 

 

Kontakt

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina