Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA I NADLEŽNOST ODELJENJA ZA MEĐUNARODNU CARINSKU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIЈE

 

 • Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije

  • Grupa za međunarodnu carinsku saradnju

  • Odsek za evropske integracije

 

 

Načelnik: Gordana Vidanović

Rukovodi Odeljenjem, raspoređuje poštu na unutrašnje jedinice, pregleda urađene predmete i daje instrukcije i sugestije carinskim službenicima za izradu akata; obavlja poslove koji se odnose na zaključivanje i sprovođenje međunarodnih sporazuma o carinskoj saradnji; analizira i predlaže harmonizaciju nacionalnog sa zakonodavstvom EU iz oblasti carine; učestvuje na međunarodnim i drugim sastancima; analizira i prati odluke Evropske unije koje se odnose na carinsku službu; ostvaruje saradnju i vrši poslovnu komunikaciju sa nadležnim organima i organizacijama u izvršavanju poslova iz međusobno povezanih oblasti rada; priprema izveštaje o radu i programe rada iz delokruga Odeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave.
 

 Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije obavlja sledeće poslove:
 • izrada dokumenata u vezi sa procesom zaključenja Sporazuma o stabilizaciji i pristupanju Evropskoj uniji u delu koji je u nadležnosti Uprave carina;
 • učešće u izradi Nacionalne  strategije o   pristupanju   Evropskoj  uniji  u  delovima  iz nadležnosti Uprave carina;
 • proces pristupanja međunarodnim carinskim konvencijama i zaključenju drugih sporazuma iz oblasti carina;
 • prati sprovođenje potpisanih konvencija i sporazuma, njihovih izmena i implementaciju;
 • procenjuje potrebe i mogućnosti za zaključenje bilateralnih i multilateralnih carinskih sporazuma, priprema i usaglašavanje nacrta, realizovanje procedure usvajanja istih;
 • prati rad Svetske carinske organizacije na globalnom nivou, a posebno rada Stalnog tehničkog komiteta, Političkog komiteta, Direktorata za modernizaciju carinskih službi i drugih organa Svetske carinske organizacije od značaja za rad Uprave carina;
 •  praćenje sporazuma Svetske trgovinske organizacije iz oblasti carina, komparativne analize u vezi sa nacionalnim propisima i odredbama sporazuma Svetske trgovinske organizacije, te aktivno sarađivanje sa Vladinom Komisijom za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji;
 • pripremanje materijala i usaglašavanje stavova za pregovore sa međunarodnim finansijskim institucijama, u delu koji je u nadležnosti Uprave carina;
 • koordiniranje realizacije tehničke pomoći međunarodnih organizacija; definisanje i razrada dokumentacije za nove projekte;
 • organizacija i realizacija međunarodnih poseta rukovodstva Uprave carina i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

 

Kontakt

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina