Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

UPRAVA CARINA

 

 Uprava carina

Uprava carinaBiro direktoraOdeljenje za međunarodnu saradnjuOdeljenje interne revizijeOdeljenje za unutrašnju kontroluSektor za carinske postupke i procedureSektor za tarifske posloveSektor za ljudske resurse i opšte posloveSFIPKontrola primene carinskih poslovaITCarinarnice

 

OPIS FUNKCIЈA RUKOVODILACA
Direktor
Miloš Tomić
-  vršilac dužnosti direktora
Direktor rukovodi Upravom carina; planira, organizuje i usklađuje rad Uprave carina, raspoređuje zadatke na unutrašnje jedinice i vrši nadzor nad njihovim izvršenjem; ostvaruje saradnju i učestvuje u pregovorima sa međunarodnim organizacijama; odlučuje o pravima i dužnostima službenika u Upravi i inicira predloge ministru finansija o postavljenju pomoćnika direktora Uprave; ostvaruje saradnju sa drugim organima; donosi strateške odluke u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim, pitanjima razvoja i unapređenja carinskog sistema, postupka i politike i drugih pitanja od značaja za rad Uprave carina; rešava u upravnim stvarima i donosi direktive; predlaže ministru nadležnom za finansije donošenje akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i drugih podzakonskih akata; obavlja i druge poslove po nalogu Ministra.
Za svoj rad odgovara ministru finansija.

 

Pomoćnik direktora - koordinator
Duško Marinković
- vršilac dužnosti pomoćnika direktora-koordinatora

 Pomoćnik direktora usklađuje i koordinira rad sektora Uprave carina i vrši nadzor nad izvršavanjem poverenih zadataka; koordinira rad kod pripreme propisa, direktiva i drugih akata; ostvaruje saradnju i vrši poslovnu komunikaciju sa ministarstvima, drugim organima i organizacijama u izvršavanju poslova iz međusobno povezanih oblasti rada; koordinira i ostvaruje saradnju sa unutrašnjim jedinicama Uprave u izvršavanju poverenih poslova; učestvuje u donošenju odluka u vezi sa kadrovskim, finansijskim, informatičkim poslovima, o razvoju i unapređenju carinskog sistema, postupka i politike, kao i drugih pitanja od značaja za rad Uprave; vrši kontrolu sprovođenja odluka i stara se o zakonitosti rada; zamenjuje direktora u njegovoj odsutnosti i obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave i ministra finansija.
Za svoj rad odgovara ministru finansija i direktoru Uprave carina.

 

Pomoćnik direktora
Rukovodi Sektorom; planira, organizuje i usmerava rad Sektora, raspoređuje zadatke na uže unutrašnje jedinice Sektora i vrši nadzor nad njihovim izvršavanjem; pruža stručna uputstva za rad užih unutrašnjih jedinica; inicira donošenje propisa, direktiva i drugih akata iz delokruga Sektora; ostvaruje saradnju sa drugim organima; podnosi izveštaje i programe rada iz delokruga Sektora; pokreće postupak za utvrđivanje odgovornosti za carinske službenike u Sektoru; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Uprave i ministra finansija.
Za svoj rad odgovara ministru finansija i direktoru Uprave carina.

 

  Organizaciona struktura

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina