Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ СЕКТОРА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 • Сектор за информационе и комуникационе технологије

  • Одељење за пројектовање, програмирање и е-царину

   • Одсек за пројектовање и програмирање
   • Одсек за е-царину
  • Одељење за статистику и пословно извештавање
  • Група за статистику
  • Група за пословно извештавање
  • Одељење за системску подршку и развој

   • Одсек/Група за системску подршку:
    • на централној платформи
    • на локалним серверима
    • на пи-си платформи
    • за управљање базама података
   • Одсек за комуникације
   • Група за сигурност и заштиту информационог система
  • Одељење за техничку подршку и координацију рада

   • Одсек за подршку е-царини
   • Одсек за техничку подршку
   • Одсек за кориснички сервис
   • Одсек за контролу рачунарског инвентара и координацију ИС у централи
   • Одсек/Група за координацију рада информационог система:
    • север
    • југ
    • центар
    • запад

 

 

 

Вршилац дужности помоћника директора Љубица Барбуљ 

 

Сектор за информационе и комуникационе технологије обавља следеће послове:
 • праћење развоја информационих и комуникационих технологија царинске службе;
 • обезбеђење функционисања и рационалне експлоатације информационог система царинске службе;
 • стара се о правовременој и једнообразној примени свих прописа који се примењују у вршењу функција царинске службе;
 • остварује контролну функцију; кроз примену аутоматизације прати област спољнотрговинског и девизног пословања;
 • обезбеђује увођење, одржавање, унапређење и развој интегралног информационог система царинске службе;
 • обезбеђује одржавање, унапређивање и развој процеса аутоматизације у пословању стручних служби Управе царина и царинарница; припрема инструкције и објашњења о коришћењу информационог система;
 • обезбеђује статистичке податке за надлежне органе;
 • пружа техничку и стручну помоћ царнарницама у одржавању и експлоатацији информационог система и друге послове из делокруга Сектора.
   
  Контакт

 

 

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina