Preskoči veze navigacije
O nama
Centrala
Biro direktora
Odeljenje za međunarodnu carinsku saradnju i evropske integracije
Odeljenje interne revizije
Odeljenje za unutrašnju kontrolu
Sektor za carinske postupke
Sektor za tarifske poslove
Sektor za ljudske resurse i opšte poslove
Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove
Sektor za kontrolu primene carinskih propisa
Sektor za informacione i komunikacione tehnologije
Carinarnice

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ORGANIZACIЈA I NADLEŽNOST SEKTORA ZA LJUDSKE RESURSE I OPŠTE POSLOVE

 

 • Sektor za ljudske resurse i opšte poslove

  • Odeljenje za ljudske resurse

   • Grupa za organizaciju i razvoj carinske službe

   • Odsek za radne odnose i upravljanje ljudskim resursima

   • Grupa za radne sporove

   • Grupa za disciplinski postupak

  • Centar za stručno osposobljavanje i usavršavanje

  • Odeljenje za opšte poslove

   • Odsek za kancelarijske i opšte poslove

   • Odsek za ugostiteljske usluge

   • Odsek za tehničko održavanje

   • Odsek za bezbednost i zaštitu objekata i lica

 

 

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora Ivan Ribać 

 

 Sektor za ljudske resurse i opšte poslove obavlja sledeće poslove:
 • proučavanje i praćenje organizacije i razvoja carinske službe, davanje mišljenja o opravdanosti zahteva i obezbeđenju uslova za otvaranje novih kao i za spajanje i ukidanje postojećih unutrašnjih jedinica Uprave carina;
 • pripremu i izradu predloga akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, izradu programa i izveštaja o radu carinske službe; primenu propisa iz radnog odnosa;
 • učešće u pripremi nacrta zakona koji reguliše oblast radnih odnosa  carinskih službenika i predloga opštih akata Uprave carina koji se odnose na prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, naknade i druga primanja, službeno i radno odelu, službene oznake i službene legitimacije ovlašćenih carinskih službenika;
 • stručne poslove za Disciplinsku komisiju carinske službe;
 • vršenje stručne obuke pripravnika i drugih službenika koji se primaju u carinsku službu;
 • izdavanje stručnih publikacija potrebnih za rad carinske službe i za potrebe stručnog obrazovanja službenika;
 • obavljanje opštih poslova i druge poslove iz delokruga Sektora


  Kontakt

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina