Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Prerada pod carinskom kontrolom
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Popunjavanje rubrike 44 ЈCI

Tekst akta Uprave carina kojim je pojašnjen način popunjavanja rubrike 44. ЈCI možete preuzeti ovde.

Uputstvo za popunjavanje rubrika 8 i 14

Uprava carina izradila je akt kojim je pojašnjen način popunjavanja rubrika 8 i 14 ЈCI u skladu sa Carinskim zakonom i Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku. Tekst akta možete preuzeti ovde.

Popunjavanje rubrike 7 ЈCI

Tekst akta Uprave carina kojim je pojašnjen način popunjavanja rubrike 7 ЈCI možete preuzeti ovde.
 

U carinskom sistemu predviđena je kategorija carinskih postupaka, odnosno svako carinsko dozvoljeno postupanje i upotreba robe, gde učesnici u postupku stiču prava i obaveze u vezi sa robom predstavljaju carinske postupke. U članu 5. tačka 14. nabrojane su vrste carinskog postupka, i to:
• stavljanje robe u slobodan promet;
• tranzit;
• carinsko skladištenje;

• aktivno oplemenjivanje;;
• prerada pod carinskom kontrolom;
• privremeni uvoz;
• pasivno oplemenjivanje;
• izvoz.
 

Redovan postupak

Redovan postupak obuhvata postupak podnošenja, prihvatanja, provere carinskih deklaracija, kao i puštanje robe. Način postupanja carinskih službenika prilikom sprovođenja carinskog postupka propisan je aktom Uprave carina broj 148-03-030-02-65/2011 od 03.06.2011. godine, a primenjuje se od 15.06.2011.godine. Napred navedenim aktom propisani su prilozi i to:

Prilog 1. -Zahtev za zastupanje

Prilog 2.- Zahtev za prethodni pregled

Prilog 3. -Zahtev za puštanje robe pre završetka provere

Prilog 4.-Zahtev za pregled robe po osnovu preferncijalnog porekla robe

Prilog 5.-Obaveštenje o pokretanju postupka provere porekla

 

Postupak reeksporta

 Objašnjenje postupka reeksporta možete preuzeti ovde.

 

Objašnjenje Uprave carina a radi pravilnog postupanja prilikom podnošenja deklaracije za postupak tranzita koja se podnosi uz upotrebu  elektronske tranzitne deklaracije, a u vezi sprovođenja postupka reeksporta, možete preuzeti ovde.

 

Carinski postupci sa naftom i derivatima nafte

 Objašnjenje Uprave carina za carinske postupke sa naftom i derivatima nafte možete preuzeti ovde.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina