Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Prerada pod carinskom kontrolom
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

Dopuna Objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja

Povodom dilema u vezi sa korišćenjem bankarske garancije, odnosno korišćenja tuđe bankarske garancije prilikom odobravanja držanja  carinskog skladišta, obaveštavamo vas sledeće:
U vezi tačke 9. Objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja, akt broj 148-03-030-5/1/2011 od 14.02.2011.godine obaveštavamo vas da prilikom odobravanja držanja carinskog skladišta držalac mora položiti svoju bankarsku garanciju za otvaranje carinskog skladišta, vodeći računa pri  tom da je minimalan propisan iznos zajedničkog obezbeđenja 700.000,00 dinara, u skladu sa odredbom člana 593. stav 2. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl.glasnik RS“, broj 93/2011).
Napominjemo da drugo lice ne može položiti obezbeđenje za otvaranje carinskog skladišta, umesto držaoca skladišta niti se mogu prihvatati bankarske garancije drugog lica po isteku roka prvobitno podnetih bankarskih garancija za otvaranje skladišta.
Za odobravanje držanja više carinskih skladišta isti držalac može podneti jednu  (zajedničku) bankarsku garanciju za više prostora za koje se zahteva odobrenje carinskog organa za držanje carinskog skladišta koja ne moraju biti iste vrste i tipa pri čemu ista mora pokrivati procenjene iznose za sva skladišta.
        (Akt Uprave carina broj 148-03-030-03-5/4/2011 od 13.04.2011. godine)

 

U praksi carinarnica postavilo se kao sporno pitanje postupanja sa zahtevima za odobravanje držanja carinskih skladišta prethodnih držaoca koji nisu u mogućnosti da pribave upotrebnu dozvolu, pre svega iz razloga što prethodno nisu rešeni podneti zahtevi za legalizaciju objekta. 
Imajući u vidu činjenicu da postupci legalizacije objekata traju duži vremenski period po podnetim zahtevima za prethodne držaoce skladišta, koji napominjemo ispunjavaju druge predviđene uslove pre svega u smislu ekonomske opravdanosti, bankarske garancije... i dr., a polazeći od odredbe člana 290. stav 1. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl.glasnik RS“,br. 93/2010) kojom je propisano da carinski organ u odobrenju određuje prostorije ili druga mesta koja su tehnički osposobljena odnosno imaju upotrebnu dozvolu da se koriste kao carinsko skladište tipa A, B, C ili D, a po pribavljenom mišljenju Ministarstva finansija-Sektor za carinski sistem i politiku akt broj 483-00-00605/2011-17 od 29.07.2011. godine,obaveštavamo vas sledeće:
Pri odlučivanju o ispunjenosti uslova za odobravanje držanja carinskog skladišta nadležni carinski organ će pre svega zahtevati podnošenje upotrebne dozvole, a ukoliko držalac carinskog skladišta nije u mogućnosti da podnese upotrebnu dozvolu treba razlikovati sledeće situacije:
Ukoliko su ispunjeni svi neophodni uslovi za odobravanje držanja carinskog skladišta, a držalac carinskog skladišta je podneo zahtev za legalizaciju objekta nadležnom upravnom organu, a koji nije rešen do dana podnošenja zahteva za odobravanje carinskog skladišta, nadležan carinski organ može doneti privremeno rešenje o odobravanju držanja carinskog skladišta, u smislu člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list SRЈ“ br.33/97 i 31/01, „Sl.glasnik RS“, br.30/10). Napominjemo da je držalac carinskog skladišta dužan da po dobijanju podneska  od strane organa uprave kojim je odlučeno o zahtevu za legalizaciju podnesak odmah dostavi nadležnom carinskom organu.   
Izuzetno, upotrebna dozvola se ne mora zahtevati kada se radi o robi za koju moraju biti ispunjeni uslovi iz Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe („Sl.glasnik RS“, br.47/96...98/09). Dokaz o ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom je potrebno priložiti nadležnom carinskom organu.

(Akt Uprave carina broj 148-03-030-03-5/8/2011 od 01.08.2011.godine)

 

 Aktom Uprave carina 148-03-030-03-5/9 od 12.12.2011.godine  izvršene su dopune i izmene Objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupka carinskog skladištenja i privremenog smeštaja robe, koji možete preuzeti ovde.            

 

Oslobođenje od obaveze polaganja garancije u postupku carinskog skladištenja , ukoliko se nakon izvršene provere utvrdi da je poslovanje carinskog skladišta u prethodnom periodu u potpunosti bilo u skladu sa carinskim i drugim propisima, možete preuzeti ovde.           

                                            

Objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja

Tekst objašnjenja o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja možete preuzeti ovde

 

Odredbama člana 660. stav 2. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom  propisano je da carinska skladišta otvorena prema propisima koji danom početka primene ove uredbe prestaju da važe, mogu nastaviti poslovanje kao carinska skladišta u skladu sa odredbama ove uredbe, pod uslovom da držalac skladišta u roku od 3 meseca od dana početka primene ove uredbe pribavi rešenje o osnivanju i uskladi poslovanje u skladu sa odredbama ove uredbe.

 

Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja

 Polazeći od potrebe pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskih organa, a  imajući u vidu određene nedoumice koje su se pojavljivala u vezi sa prometom robe u postupku carinskog skladištenja, napravljeno je objašnjenje koji možete ovde preuzeti.

 

Promet robe u carinskim skladištima

Ovde možete preuzeti akt Uprave carina 148-03-030-01-146/2/2016 od 23.03.2016.godine, kojim je dato objašnjenje o prometu robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja.

 

Podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja za postupak carinskog skladištenja

Uprava carina je aktom broj 148-03-030-03-5/2011 od 14.2.2011. godine dala objašnjenje o načinu i uslovima za odobravanje držanja carinskog skladišta, kao i postupka carinskog skladištenja, te je tačkom 15. navedenog akta propisano da se strana roba prijavljuje za postupak carinskog skladištenja podnošenjem carinske deklaracije C7.
          Imajući u vidu neujednačenost postupanja carinarnica prilikom sprovođenja postupka carinskog skladištenja skrećemo pažnju da prilikom podnošenja carinske isprave za postupak carinskog skladištenja, odnosno ЈCI C7 nije potrebno prilagati zahtev za odobravanje postupka carinskog skladištenja.
Takođe skrećemo pažnju da se navedeno primenjuje i u slučajevima carinskog skladištenja robe koja je kupljena u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstu (reeksport, postupak 76).

       (Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-84/2012 od 24.04.2012.godine)

 

Rokovi u postupku carinskog skladištenja

 

U članu 137. stav 1. Carinskog zakona propisano je da držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničeno. Međutim, treba imati u vidu stav 2. navedenog člana prema kome u izuzetnim slučajevima carinski organ može odrediti rok u kome korisnik skladišta mora za robu da odredi novo carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu, a koji rok će utvrđivati carinski organ u svakom konkretnom slučaju, uzimajući u obzir vrstu robe i posebne uslove njenog skladištenja (na primer: lekovi, lako kvarljiva roba, prehrambeni proizvodi sa rokom upotrebe i sl.).
  

Ograničenje rokova u postupku carinskog skladištenja 

       Odredbom člana 137. stav 1. Carinskog zakona („Sl.glasnik RS“, br.18/2010) propisano je da držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničeno, dok je stavom 2. istog člana zakona propisano da u izuzetnim slučajevima, carinski organ može odrediti rok u kome korisnik skladišta mora za robu da odredi novo carinski dozvoljeno postupanje ili upotrebu.
        U aktu Uprave  carina broj 148-03-030-5/1/2011 od 14.02.2011.godine, kojim se bliže pojašnjava postupak carinskog skladištenja, između ostalog, navedeno je da carinski organ u svakom konkretnom slučaju utvrđuje rok ležanja robe, pre svega uzimajući u obzir vrstu robe i posebne uslove njenog skladištenja-lekovi, lako kvarljiva roba, prehrambeni proizvodi itd.
         Dešava se, da  roba koja ima ograničeni rok upotrebe dugotrajnim skladištenjem može da se pretvori u otpad. Kako bi se izbegle takve situacije, carinarnica će za robu koja s obzirom na vrstu i potrebe njenog skladištenja, kao što su na primer lekovi, lako kvarljiva roba, prehrambeni proizvodi i sl., prilikom odobravanja zahteva za postupak carinskog skladištenja odrediti rok skladištenja te robe vodeći računa da taj rok ne bude duži od roka upotrebe predmetne robe.
 Navedeno će se obavljati na način što se u rubriku 44 ЈCI upisuje šifra E 15-odobrenje za carinsko skladištenje sa ograničenim rokom i datum do koga se odobrava rok ležanja robe.
 Pregled rokova ležanja robe u carinskom skladištu moguće je kontrolisati kroz opcije 4.1.30. u ISCS-u, o čemu ste obavešteni putem elektronske pošte od strane Sektora za informacione tehnologije.            

   (Akt Uprave carina broj  148-03-030-01-275/2/2011 od 02.12.2011. godine)
 

Nemogućnost skladištenja nafte bez posedovanja licence

Imajući u vidu više dopisa kojima je zatraženo mišljenje Uprave carina o mogućnosti odobravanja dopremanja i sprovođenja postupka carinskog skladištenja derivata nafte  stranim firmama, u carinska skladišta koja imaju licencu za obavljanje energetske delatnosti skladištenja nafte i derivata nafte, bez obzira na dalje raspolaganje sa predmetnom robom, odnosno da li bi se nakon dopremanja i skladištenja navedene robe u vlasništvu strane firme vršila prodaja iz postupka carinskog skladištenja licima koja ispunjavaju uslove za uvozno carinjenje, odnosno stavljanje u slobodan promet ove robe ili mogućnost prodaje drugim licima van carinskog područja Republike Srbije, obaveštavamo vas sledeće:
Uvoz robe je definisan članom 17. stav 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009) koji glasi da je uvoz robe unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima Republike Srbije.
Takođe vas obaveštavamo da je odredbom člana 2. stav 1. tačka 60. Zakona o energetici („Sl.glasnik RS“, br. 57/2011) propisano da je trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom trgovina na veliko i obuhvata kupovinu odnosno uvoz radi dalje prodaje, odnosno izvoza.
Takođe su Zakonom o energetici propisane energetske delatnosti, kao i uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti, te je između ostalog, energetska delatnost i  trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, trgovina motornim i drugim gorivima  na stanicama za snabdevanje vozila i skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva.
Energetsku delatnost može da obavlja javno preduzeće, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik koji je upisan  u odgovarajući registar i koji ima licencu za obavljanje energetske delatnosti, koju izdaje Agencija za energetiku Republike Srbije u skladu sa odredbama ovog zakona.
Polazeći od svega navedenog,  a posebno odredbi Zakona o energetici za obavljanje gore navedenih delatnosti je potrebno pribavljanje licence, što znači da lica koja nemaju pribavljenu licencu za obavljanje energetske delatnosti trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom ne mogu obavljati navedenu delatnost, odnosno ne mogu uvoziti ovu vrstu robe i stavljati u postupak carinskog skladištenja iz kog postupka bi se vršila prodaja te robe.
Ovakav stav zauzelo je i Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku u svom aktu broj: 312-01-00775/2011-09 od 26.oktobra 2011. godine.

                  (Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-293/2011 od 08.11.2011. godine)


 

Privremeni smeštaj robe

Privremeni smeštaj robe može se definisati kao smeštaj robe pod carinskim nadzorom na mestu i pod uslovima koje je odobrio carinski organ. Aktom Uprave carina broj 148-03-030-02-68/2011 od 07.06.2011. godine bliže je objašnjen način privremenog smeštaja robe.

 

Tekst uputstva za postupak skladištenja robe u carinsko skladište tipa E možete preuzeti ovde.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina