Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Prerada pod carinskom kontrolom
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET 

 

Stavljanje robe u slobodan promet je carinski postupak gde učesnici u postupku stiču prava i obaveze vezane za robu.

 

Da bi se roba stavila u carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet moraju biti ispunjeni određeni uslovi, odnosno da roba mora biti obuhvaćena deklaracijom za postupak stavljanja robe u slobodan promet, da uz deklaraciju moraju biti priložene isprave za sprovođenje postupka i da je roba obuhvaćena deklaracijom dopremljena carinarnici.

 

Stavljanjem robe u slobodan promet strana robe stiče status domaće robe, što podrazumeva okončanje propisanih postupaka u vezi sa uvozom robe, kao i naplatu svih propisanih uvoznih dažbina, poreza, akciza i drugih naknada.

 

Ako se pošiljka sastoji od robe koja se svrstava u više tarifnih oznaka, a svrstavanje robe i obrada deklaracije bi prouzrokovala rad i troškove nesrazmerne obračunatoj carini, carinski organ može, na zahtev deklaranta, dozvoliti da se carina za celu pošiljku obračuna na osnovu svrstavnja u tarifnu oznaku one robe čija je stopa carine najviša.

 

Roba stavljena u slobodan promet uz povoljniju stopu carine ili bez plaćanja carine, pod uslovom da se upotrebljava u određene svrhe, ostaje pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je i odobrena povoljnija stopa carine, ili zbog kojih carina nije plaćena, kad se roba izveze ili uništi ili kad je dopuštena upotreba robe u druge svrhe od onuh koje su propisane za primenu povoljnije stope carine, pod uslovom da su plaćene uvozne dažbine.

 

Roba stavljena u slobodan promet gubi status domaće robe ako je deklaracija za stavljanje robe u slobodan promet poništena ili iznos uvoznih dažbina koji se za robu plaća u sledećim slučajevima:

• u postupku aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema povrćaja;

• ako roba ima nedostatke ili nezadovoljava uslove iz ugovora u skladu sa kojim je uvezena;

• u slučajevima kada je povraćaj uvoznih dažbina uslovljen izvozom, odnosno ponovnim izvozom robe ili stavljem robe u neki drugi odgovarajući carinski dozvoljen postupak ili upotrebu.

 

Postupanje sa robom azijskog i evroazijskog porekla

 

Akt Uprave carina kojim je objašnjen postupak i carinska kontrola prilikom unošenja, dopreme i skladištenja određenih roba, imajući u vidu pre svega robu široke potrošnje i tekstil poreklom iz azijskih zemalja koja se provozi u drumskom i železničkom saobraćaju, možete naći ovde.

 

Carinski postupak s robom široke potrošnje i tekstilom poreklom iz azijskih i evroazijskih zemalja, možete naćiovde.

 

 Uvoz nafte i derivata nafte

U cilju pravilnog i jednoobraznog sprovođenja postupka stavljanja u slobodan promet  nafte i derivata nafte obaveštavamo vas sledeće:
 Prilikom sprovođenja postupka stavljanja u slobodan promet nafte i derivata nafte carinski organ će zahtevati od lica koje uvozi naftu i derivate nafte da podnese dokaz o posedovanju licence za obavljanje energetske delatnosti trgovine naftom i derivatima nafte koju izdaje Agencija za energetiku Republike Srbije.
Takođe ukazujemo da prilikom sprovođenja postupka stavljanja u slobodan promet nafte i derivata nafte, uključujući i EVRO DIZEL, carinarnice nisu u obavezi da zahtevaju stavljanje te robe u postupak carinskog skladištenja pre stavljanja u slobodan promet, tj. ovaj postupak se može sprovesti na prevoznom sredstvu („na točkovima“).

Akt Uprave carina broj 148-03-030-02-91/2011 od 12.09.2011.godine.

 

Nakon prestanka važenja Uredbe o uslovima i načinu uvoza i prerade nafte, donet je Zakon o energetici, Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas, Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla kao i Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte. Imajući u vidu navedene propise Uprava carina  je aktom broj 148-03-030-02-91/2/2011 dala objašnjenje postupka uvoza nafte i derivata nafte.

 

Dopuna akta broj 148-03-030-02-91/2/2011

Uprava carina je aktom broj 148-03-030-02-91/2/2011 od 03.10.2011. godine obavestila carinarnice o obavezi prilaganja licence za obavljanje energetske delatnosti prilikom sprovođenja postupka stavljanja u slobodan promet nafte i derivata nafte.
U vezi sa navedenim obaveštavamo vas da se u postupku stavljanja u slobodan promet robe navedene u pomenutom aktu mogu prihvatati  licence za obavljanje energetske delatnosti za trgovinu naftom i derivatima nafte.
Ovo iz razloga što je primećeno da pojedini učesnici u postupku stavljanja u slobodan promet nafte i derivata nafte navedenih u predmetnom aktu  prilažu licencu za energetsku delatnost –trgovina na malo derivatima nafte (stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila), koju ne treba prihvatati u postupku stavljanja u slobodan promet.

(Akt Uprave carina broj 148-03-030-02-91/4/2011 od 09.03.2012. godine)  

 

Snebdevanje naftom i derivatima nafte za sopstvene potrebe

Objašnjenje Uprave carina o snabdevanju naftom i derivatima nafte za sopstvene potrebe možete preuzeti ovde.

 

Uvoz opreme po osnovu uloga stranog ulagača

 Objašnjenje Uprave carina o uvozu opreme po osnovu uloga stranog ulagača možete preuzeti ovde, a dopunu objašnjenja možete preuzeti ovde.

 

Instrukcija u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog duga

Ministarstvo finansija donelo je Instrukciju u vezi sa sprovođenjem postupka naplate carinskog duga, kojom se usmerava organizacija i način rada Uprave carina u sprovođenju postupka naplate carinskog duga u slučaju kada postoji solidarna odgovornost dužnika. Ova Instrukcija je doneta 18.07.2016. godine. Tekst Instrukcije možete preuzeti ovde.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina