Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Carinska tarifa
Carinska vrednost robe
Poreklo robe
Kvote
Ovlašćeni izvoznik
E-Poreklo
Upravni postupak
Transport
Mere za zaštitu prava intelektualne svojine
Carinska laboratorija
Carinske povlastice
Naknade za usluge carinskog organa
Kaznene odredbe
Prelazni režim i mere
Bankarske garancije
Pojednostavljene procedure
Slobodne zone
Carinski dug i obračun uvoznih dažbina i taksi
TARIS - integrisana tarifa
Carinski postupci
Stavljanje robe u slobodan promet
Tranzit
Carinsko skladištenje
Aktivno oplemenjivanje
Prerada pod carinskom kontrolom
Privremeni uvoz
Pasivno oplemenjivanje
Izvoz robe
Privremeni izvoz
Poštanski saobraćaj

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

CARINSKE POVLASTICE

 

Oblast carinskih povlastica regulisana je odredbama čl. 215. do 220. Carinskog zakona.

 

Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina grupisana su na sledeći način:

• za strana lica (šefovi stranih država i njihovi izaslanici, međunarodne organizacije i humanitarne organizacije, diplomatska i konzularna predstavništva i njihovo osoblje) (čl. 215.);
• fizička lica (čl. 216.);
• pravna i druga lica (čl. 217.);
• roba (čl. 218.).

 

Tekst Carinskog zakona možete preuzeti ovde, a u vezi sa primenom navedenih članova je i Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, koju, takođe možete preuzeti ovde.  


 

   

 

 


  

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina