Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Postupak carinjenja u putničkom prometu
Motorna vozila
Carinske povlastice za fizička lica
Prenosiva sredstva plaćanja
Zabrane i ograničenja
Krenite spremni na put

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PRENOS FIZIČKI PRENOSIVIH SREDSTAVA PLAĆANJA

 

Slobodno je unošenje u zemlju:
     • efektivnog stranog novca;
     • platnih kartica;
     • čekova koji glase na stranu valutu

 

Slobodno je iznošenje iz zemlje platnih kartica i hartija od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima . 
 

Svaki prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice u iznosu od 10.000 evra i više putnik je dužan prijaviti carinskom organu.

 

Dužnost svakog fizičkog lica je da prilikom prelaska državne granice (pri ulasku u zemlju i pri izlasku iz zemlje) prijavi nadležnom carinskom organu iznos fizički prenosivih sredstava plaćanja koje prenosi u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti.

 

Fizičko lice novac koji unosi, odnosno iznosi iz zemlje, prijavljuje na  obrascu prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice.

 Obrazac PPS 

 

Obrasci prijave prenosa novca preko državne granice dostupni  su putnicima (kako na ulasku, tako i na izlasku iz zemlje) radi popunjavanja.

 

Radi preglednosti, unos i iznos efektivnog stranog novca, dinara, čekova i hartija od vrednosti prikazujemo na sledeći način, iskazano posebno za strane državljane, domaće državljane koji žive i rade u inostranstvu i domaće državljane koji žive i rade u zemlji.

 

Strani državljani

• koji dolaze u zemlju turistički, poslovno, u tranzitu, mogu uneti neograničenu sumu deviza.

• iznos deviza koji unose prijavljuju cariniku radi dobijanja potvrde na osnovu koje iste mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje.
uvek mogu izneti sumu do 10.000 EVRA.

• mogu izneti devize koje su podigli sa svog deviznog računa, odnosno devizne štedne knjižice u našoj zemlji, uz potvrdu banke, koja važi prilikom prvog izlaska iz zemlje.

• strani državljani koji žive i rade u zemlji duže od jedne godine mogu izneti do 10.000  ili putničke čekove do te sume.

• dinari se mogu unositi i iznositi do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000  EVRA po osobi.

• veća suma od 10.000  EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.

ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi, suma ne može biti veća od 10.000  EVRA.

platne kartice se mogu slobodno unositi i iznositi.
hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznositi slobodno.

 

Domaći državljani koji žive i rade u inostranstvu

 mogu uneti neograničeni iznos deviza.
 iznos koje unose dužni su da prijave radi dobijanja potvrde na osnovu koje iste mogu vratiti prilikom prvog izlaska iz zemlje.
 uvek mogu izneti sumu do 10.000 EVRA.
 mogu izneti i devize koje su podigli sa svog deviznog računa u zemlji, odnosno devizne štedne knjižice, uz potvrdu banke koja važi prilikom prvog izlaska iz zemlje.
 dinari se mogu izneti do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000 EVRA po osobi.
 suma veća od 10.000 EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
 ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi suma ne može biti veća od 10.000  EVRA.
 platne kartice se mogu slobodno unositi i iznositi.
 hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznostiti slobodno.

 

Domaći državljani koji žive i rade u zemlji

 unos deviza je neograničen
 mogu izneti uvek do 10.000  EVRA ili putničke čekove do tog iznosa.
 dinari se mogu izneti i uneti do iznosa dinarske protivvrednosti 10.000  EVRA po osobi.
 veća suma od 10.000  EVRA dinarske protivvrednosti može se uneti samo ako su kupljeni kod strane banke uz potvrdu te banke.
 ukoliko se istovremeno iznose devize, dinari i putnički čekovi suma ne može biti veća od 10.000  EVRA.
 platne kartice mogu slobodno unositi i iznositi.
 hartije od vrednosti koje su stečene u skladu sa propisima mogu se iznositi slobodno.

 

Iseljenje

 rezident - fizičko lice može pri iseljnju iz Republike iznositi efektivni strani novac iznad iznosa od 10.000 EVRA, odnosno protivvrednost u drugoj valuti, na osnovu dokaza o iseljenju.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina