Preskoči veze navigacije
Korisne informacije
Postupak carinjenja u putničkom prometu
Motorna vozila
Carinske povlastice za fizička lica
Prenosiva sredstva plaćanja
Zabrane i ograničenja
Krenite spremni na put

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

ZABRANE I OGRANIČENJA

 

• Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera.
 
• Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti oružje i municiju.

 

• Fizička lica ne mogu u pošiljkama iz inostranstva primati lekove za ličnu upotrebu.
  
• Predmeti od umetničkog, istorijskog i arheološkog značaja (dobra koja uživaju prethodnu zaštitu) mogu se izvoziti-iznositi na osnovu dozvole/rešenja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodne bibklioteke Srbije (za publikacije).


Predmeti od umetničkog, istorijskog i arheološkog značaja (dobra koja uživaju prethodnu zaštitu) sa teritorije AP Vojvodine mogu se izvoziti-iznositi na osnovu dozvole/rešenja Pokrajinskog sekretarijata za kulturu.

Kulturna dobra sa cele teritorije Republike Srbije mogu se izvoziti-iznositi samo na osnovu odobrenja (dozvole) Ministarstva kulture Republike Srbije.
 
• Radio stanice - amaterske, mogu se uvoziti samo uz prethodno pribavljenu dozvolu nadležnog organa (Republička agencija za elektronske komunikacije).
 
• Strana lica predmete nasleđene u našoj zemlji mogu izneti i izvesti pod uslovom reciprociteta.
 
• Fizička lica (i domaća i strana) motorna vozila uvoze pod istim uslovima (da vozilo ispunjava standard "Euro 3").
 
• Motorna vozila se nikada ne carine po takozvanom skraćenom postupku već isključivo po redovnom postupku.
 
• U postupku carinjenja motornih vozila ne može se primeniti jedinstvena carinska stopa (bez obzira na njihovu vrednost) već se ista carine po stopi navedenoj u Carinskoj tarifi.
  
• Lovačko oružje i municiju (u odgovarajućoj količini) mogu privremeno uneti u našu zemlju domaći i strani državljani samo kada dolaze u organizovani lov (u organizaciji Lovačkog saveza ili drugih za to ovlašćenih organizacija).
 
• Lovci - turisti ulovljenu divljač i trofeje divljači mogu izneti iz zemlje i staviti ih u promet samo ako je za tu robu izdata propratnica (za divljač), odnosno trofejni list (za trofej).

 

Životinje (kućni ljubimci)

U „Sl. glasniku RS“, broj 11 od 22.02.2011. godine objevljen je Pravilnik o uslovima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i o izgledu i sadržini obrasca uverenja (serifikata) za te pošiljke (u daljem tekstu: Pravilnik), a koji je stupio na snagu 02.03.2011. godine.
Članom 2. Pravilnika utvrđeno je na koje vrste kućnih ljubimaca se odnose odredbe istog, dok su odredbama člana 4-8. Pravilnika propisani uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit.
Takođe, Pravilnikom su propisani izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za kućne ljubimce koji su odštampani uz isti i čine njegov sastavni deo.
U skladu sa navedenim  pri nekomercijalnom kretanju  kućnih ljubimaca (koje u skladu sa odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju mogu da uvoze, izvoze ili sa njima tranzitiraju kroz našu zemlju  fizička lica)  i to pasa, mačaka i krznašica, isti moraju biti trajno obeleženi na propisan način i mora ih pratiti dokumentacija propisana odredbama Pravilnika.
Kućne ljubimce-ostale životinje (iz člana 2. tačka 3. Pravilnika) mora pratiti dokumentacija, odnosno uverenje (sertifikat) kojim se potvrđuje da su ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi za njihovo nekomercijalno kretanje.
(Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-70/2011 od 07.03.2011. godine)

 

Izvoz-iznos kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu

 

Aktom Ministarstva kulture Republike Srbije, broj: 335-00-653/2010-02 od 12.07.2010. godine, Uprava carina obaveštena je o sledećem:
Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, 36/09) nije utvrđena nadležnost Ministarstva kulture za izdavanje dozvola za izvoz dobara koja uživaju prethodnu zaštitu (predmeti od umetničkog, istorijskog i arheološkog značaja).
Shodno tome, a u smislu tačke 14. Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS“, 7/2010), dozvolu/rešenje za izvoz-iznos dobara koja uživaju prethodnu zaštitu (predmeti od umetničkog, istorijskog i arheološkog značaja) izdaje Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodna biblioteka Srbije (za publikacije). 
Kada je reč o izvozu-iznosu gore navedenih dobara sa područja AP Vojvodine dozvolu/rešenje za izvoz-iznos istih donosi Pokrajinski sekretarijat za kulturu.
Minstarstvo kulture ovlašćeno je da izdaje (za celu teritoriju Republike Srbije) samo odobrenje (dozvolu) za trajni izvoz ili privremeno iznošenje kulturnih dobara (a ne i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu).
Imajući u vidu sve gore izneto u postupku izvoza-iznosa predmetnih dobara carinarnica će u postupku prihvatiti dozvolu/rešenje Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture (osim za publikacije) i Narodne biblioteke Srbije (za publikacije).
Ukoliko se izvoze-iznose dobra koja uživaju prethodnu zaštitu sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine u odgovarajućem carinskom postupku carinarnica će prihvatiti dozvolu/rešenje koju u te svrhe izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu.
Samo kada je reč o trajnom izvozu ili privremenom iznošenju kulturnih dobara (a ne i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu), sa cele teritorije naše zemlje, stranka je dužna da carinskom organu priloži odobrenje (dozvolu) koju je izdalo Ministarstvo klulture Republike Srbije.
Prednje vam dostavljamo radi primene i jednoobraznog postupanja.  

(Akt Uprave carina broj 148-03-030-03-58/2/2010 od 12.07.2010. godine)

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina