Preskoči veze navigacije
Tehnologija rada
Tehnički preduslovi
Aktuelno
Preuzimanje programa i dokumenata
Spisak verifikovanih programa

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

TEHNIČKI PREDUSLOVI 

 

Uprava Carina Republike Srbije je izvršila sve pripreme i razvila program za elektronsko podnošenje dokumenata u ISCS. Da bi korisnici mogli da koriste ovu mogućnost potrebno je sledeće:


• Posedovanje personalnog računara sa instaliranim WINDOWS operativnim sistemom (minimum Windows 2000).
• Korišćenje modema za dial-up konekciju ili frame relay. Dial-up se tarifira po ceni lokalnog poziva. U slučaju frame relay-a, korisnik je u obavezi da obezbedi priključak na svojoj strani, kao i da plaća na obe strane garantovani digitalni protok (CIR). Korisnik je dužan da za frame relay podnese zahtev Telekomu.
• Za komunikaciju sa Upravom carina koristiti softver prilagođen potrebama komunikacije sa informacionim sistemom Uprave carina.
• Modul za štampu ugraditi prema tehničkom uputstvu Uprave carina.  

 

Korisnik ima mogućnost da koristi program za izradu i elektronsko podnošenje carinskih dokumenata koji je izradila Uprava carina (ElSub). Za slučaj korišćenja ovog programa na računaru je potrebno instalirati Microsoft. Net Framework 3.5 i Microstoft Visual J#.NET Redistributable Package 2.0, a preporučuje se rezolucija ekrana 1024x768. Sav potreban softver, kao i dokumentaciju, možete preuzeti ovde.

 

Korišćenje ovog programa podrazumeva saglasnosnost korisnika za prihvatanje dole navedenih uslova:

 

Dozvola za korišćenje

Program je besplatan. Dozvoljeno je slobodno kopiranje i distribuiranje programa. 
 

Vlasništvo nad programom i prava

Program je vlasništvo Uprave carina i zaštićen je pravom na intelektualnu svojinu.

 

Reverzibilni inženjering

Korisnik je saglasan da neće vršiti bilo kakav reverzibilni inženjering, izmene, razdvajanje ili prevođenje ovog programa, kako celog, tako i njegovih delova.

 

Odricanje od odgovornosti

Uprava carina obezbeđuje ovaj program bez ikakve garancije, bilo direktne ili podrazumevane. Sav rizik korišćenja programa u smislu kvaliteta i performansi snosi korisnik. Ukoliko se program pokaže kao neispravan, sve troškove popravke, ispravke i održavanja snosi korisnik. Uprava carina neće snositi bilo kakvu odgovornost prema korisniku u slučaju direktne, indirektne, slučajne, posledične ili bilo koje druge štete koja može nastati zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovog programa. Ovo uključuje, ali se ne ograničava na: gubitak programa, pogrešnu obradu podataka i pogrešno funkcionisanje ovog programa sa bilo kojim drugim programom.

 

Dodatne napomene

Konsultativni podaci koji se koriste u ovom programu su ažurni na dan pravljenja distribucije (instalacije) ovog programa. Uprava carina može menjati ove podatke bez obaveze obaveštavanja korisnika o tome. 

 

Alternativa ovom je da korisnik svoj program za izradu dokumentacije doradi tako da omogući komunikaciju sa ISCS-om i ugradi modul za štampu carinskih dokumenata prema tehničkom uputstvu Uprave carina. 


Za slučaj korišćenja sopstvenog programa, softver za razmenu podataka podleže verifikaciji Uprave carina. Zahtev za testiranje se podnosi Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije Uprave carina na obrascu zahteva koji se sa načinom popunjavanja nalazi u prilogu ovog uputstva. Pri podnošenju zahteva neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 310,00 dinara na račun 840-742221843-57.
 

Uprava carina ima pravo provere funkcionalnosti softvera u svakom trenutku i zadržava pravo da u slučaju zloupotrebe uskrati pravo njegovog korišćenja.

 

Nakon izvršenog testiranja programa, korisnik može podneti zahtev za dobijanje odobrenja za korišćenje elektronskog podnošenja dokumenata. Zahtev se podnosi Upravi carina - Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije, Novi Beograd, Narodnih Heroja 63. Podnošenjem zahteva korisnik je dao saglasnost za prihvatanje gore navedenih uslova.

 

Za dodatne informacije se možete obratiti elektronskom poštom na adresu epd@carina.rs, kao i na telefon: 2015-888 od 07:30 do 15:30 časova.

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina