Preskoči veze navigacije
Tehnologija rada
Tehnički preduslovi
Aktuelno
Preuzimanje programa i dokumenata
Spisak verifikovanih programa

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PRIЈAVLJIVANJE ZA ELEKTRONSKO PODNOŠENJE CARINSKIH DOKUMENATA

 

Svaki učesnik u carinskom postupku pre uključivanja u elektronsko podnošenje carinskih dokumenata mora podneti Upravi carina - Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije zahtev za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata. Sektor za informacione tehnologije proverava ispunjenje tehničkih uslova i sa mišljenjem ga prosleđuje Sektoru za carinsko poslovanje. Odobrenje za uključivanje u elektronsko podnošenje dokumenata daje direktor Uprave carina.

 

Ukoliko preduzeće želi da doradi svoju aplikaciju za obradu carinske dokumentacije, doradiće je u skladu sa tehničkim uputstvima Uprave carina, i podneti zahtev Upravi carina - Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije za dozvolu testiranja programa za elektronsko podnošenje dokumenata. Odobrenje za testiranja programa za elektronsko podnošenje dokumenata daje rukovodilac Sektora za informacione i komunikacione tehnologije, kao i potvrdu da je aplikacija dorađena u skladu sa zahtevom Uprave carina.

 

Dokumentacija potrebna za izmene aplikacija, kao i pomenuti zahtevi koji se dostavljaju na posebnim obrascima, mogu se preuzeti na stranici Preuzimanje programa i dokumenata.

 

Napominjemo da se zahtevi za odobrenje elektronskog ponošenja carinskih dokumenata (osim za aplikaciju koju je izradila Uprava carina) neće razmatrati bez potvrde da je aplikacija dorađena u skladu za zahtevom Uprave carina.


 

TEHNOLOGIЈA RADA

 

Tehničko rešenje se svodi na elektronsko dostavljanje prethodno pripremljenih podataka na kontrolu i dalju obradu informacionom sistemu Uprave carina. Prekontrolisani elektronski dokument se zatim dostavlja na računar carinske ispostave u kojoj se dokument podnosi i u pisanoj formi. Posle prihvatanja carinskog dokumenta postupak se sprovodi na dosadašnji način.


 

Priprema dokumenta

Podnosilac deklaracije priprema dokument u elektronskoj formi korišćenjem svog informacionog sistema. Ukoliko podnosilac deklaracije ne poseduje softver za obradu carinske dokumentacije, može koristiti softver koji je Uprava carina izradila za upis, elementarnu kontrolu i štampu ЈCI i sažete deklaracije, koji možete preuzeti na stranici Preuzimanje programa i dokumenata.

 

Dokument se po završenoj obradi ispisuje u XML formatu koji je propisala Uprava carina (koji takođe možete preuzeti na stranici Preuzimanje programa i dokumenata).

 

Razmena podataka

Podaci se šalju na računar koji se nalazi u zgradi Sektora za informacione i komunikacione tehnologije. Za slanje podataka se koristi servis Telekom Srbija, a za velika preduzeća je omogućena 24-časovna veza sa Upravom carina.

 

Јednim slanjem, odnosno u jednom setu podataka koji se dostavlja Upravi carina se može nalaziti do 99 dokumenata, pri čemu nije bitno da li se radi o jednoj ili više vrsta dokumenata.

 

Dokumenta se mogu slati na kontrolu i/ili prosleđvanje na lokalni server carinske ispostave od 0 - 24 časa.

 

Na računarima Uprave carina se vrši kontrola dokumenta ukoliko je to označeno u setu podataka. Po završetku kontrole seta podataka (svih poslatih dokumenata), podnosiocu se vraća informacija o tome, kao i eventualne liste grešaka za svaki dokument. Kada se u setu podataka to označi, svaki dokument iz seta se šalje na lokalni server carinske ispostave u kojoj će se sprovesti postupak, pri čemu nije bitno da li je dokument prekontrolisan.

 

Kontrola dokumenta

Kontrola dokumenta se vrši onim programima koji se koriste za kontrolu dokumenta podnetog samo u pisanoj formi, osim kontrole koja se odnosi na razduženje prethodnih isprava.

 

Dozvoljeno je elektronsko podnošenje i kontrola dokumenta dan ili više dana pre njegovog podnošenja u pisanoj formi.

 

Obrada dokumentacije u carinskoj ispostavi

Preduslov za nastavak obrade dokumenta u carinskoj ispostavi je njegovo podnošenje u pisanoj formi. Kada se podnese dokument u pisanoj formi, carinski službenik, na osnovu identifikacije dokumenta upisane u rubriku 54 ЈCI, odnosno odgovarajuću rubriku sažete deklaracije, prikazuje dokument i dodeljuje mu broj iz kontrolnika.

 

U ovom trenutku se izvršavaju kontrole koje se odnose na razduženje prethodnih isprava.

 

Ukoliko kontrola dokumenta nije izvršena na centralnom računaru u tekućem danu ili nije uopšte izvršena, sve kontrole dokumenta se bezuslovno izvršavaju.

 

Bez obzira na automatski režim izvršavanja kontrole dokumenta, carinski službenik može uvek izvršiti kompletnu kontrolu podnetog dokumenta, kao i uskladiti datum podnošenja u elektronski podnetom dokumentu sa datumom podnošenja iz dokumenta podnetog u pisanoj formi.

 

Obrada dokumentacije u carinskoj ispostavi - prihvatanje dokumenta

Prihvatanje dokumenta - od ovog trenutka postupak obrade dokumenta je identičan, nezavisno od toga da li je dokument podnet elektronski ili samo u pisanoj formi.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina