Preskoči veze navigacije
Kako do usluge
SMS
Govorni automat

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

PRIЈAVA ZA KORIŠĆENJE  USLUGE

 

Prijava za korišćenje usluge podnosi se na propisanom obrascu Zahteva za pregled trenutnog stanja bankarskih garancija i dostavlja redovnom poštom Upravi carina - Sektoru za informacione i komunikacione tehnologije, Novi Beograd, Narodnih heroja 63. Pri podnošenju zahteva neophodno je priložiti dokaz o uplati republičke administrativne takse iz Tarifnog broja 1. tačka 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 320,00 dinara na račun 840-742221843-57.
 
U skladu sa odredbom člana 5. Zakona o republičkim administrativnim taksama (''Sl. glasnik RS'', br. 43/03...i 38/2019) taksena obaveza za zahteve nastaje u trenutku njihovog podnošenja, a odredbom člana 6. Zakona, propisano je da se taksa plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, u novcu, a uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.
 
Po prijemu zahteva, carinski organ, proverava da li navedeni podaci u zahtevu odgovaraju preuzetim podacima iz registra Poreske uprave i da li je zahtev popunjen na propisan način.
 
Ako je rezultat provere pozitivan, carinski organ vrši registraciju podnosioca zahteva u bazu podataka IS UC a ako je rezultat provere negativan (zahtev nepotpun ili su podaci netačno navedeni u zahtevu), carinski organ odbija podneti zahtev.
 
U oba slučaja carinski organ obaveštava podnosioca zahteva pisanim putem o statusu zahteva i odluku dostavlja redovnom poštom.

 

 
  

Preuzimanje obrasca:

 Zahtev za pregled trenutnog stanja garancija

 

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina