Preskoči veze navigacije
eIPR aplikacija
Pravna regulativa
Elektronska baza podataka

 Отворена царинска линија

NCTS

ПКГ

 

AEO

 

Cefta Trade Portal

буџет

 

СеминариNajvažniji konktakti

Студија мерења времена

 

 

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOЈINE


Carinskim zakonom(„Sl. glasnik RS“, broj 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon), Deo VIII - Mere za zaštitu prava intelektualne svojine na granici, odredbe od čl.280-287., i Uredbom o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici ("Sl. glasnik RS", br. 25/2015 i 3/2018), definisani su uloga, obim i nadležnost carinskih organa u sprovođenju mera zaštite intelektualne svojine.


Navedeni propisi sadrže odredbe koje su usaglašene sa standardima i propisima iz ove materijije, naročito sa : TRIPS Sporazumom o trgovinskim aspektima intelektualne svojine iz 1994. godine (Odeljak 4 – posebni zahtevi koji se odnose na pogranične mere, čl. 51-60); Regulativom Saveta (EU) broj 608/2013 i Uredbom Komisije za sprovođenje broj 1352/2013.

Prema navedenim propisima, prilikom stavljanja robe u slobodan promet, izvoza ili ponovnog izvoza; ulaska robe u carinsko područje ili napuštanja carinskog područja; stavljanja robe u carinski postupak sa odlaganjem ili smeštaja u slobodnu zonu ili slobodno skladište, primenjuju se mere za zaštitu u odnosu na sledeća prava intelektualne svojine : žig, pravo na industrijski dizajn, autorska i srodna prava, pravo ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla, patent ili mali patent, sertifikat o dodatnoj zaštiti za lekove ili sredstva za zaštitu bilja, pravo oplemenjivača biljnih sorti i pravo na topografiju poluprovodničkih proizvoda.

Nadležnost carinskog organa, u slučajevima sumnje u povredu prava intelektualne svojine, je da obustavi puštanje takve robu u zahtevani carinski postupak ili da zadrži takvu robu do okončanja odgovarajućeg postupka.

Mere zaštite ne primenjuje se na:

  • robu koja je proizvedena uz pristanak nosioca prava;
  • robu koju je proizvelo lice ovlašćeno od nosioca prava da proizvede određene količinu robe, ali koja je proizvedena u većoj količini od količine koja je dogovorena između tog lica i nosioca prava;
  • robu nekomercijalne prirode koja se nalazi u ličnom prtljagu putnika;
  • robu stavljenu u slobodan promet radi krajnje upotrebe u posebne svrhe.

Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine
Radi efikasnog sprovođenja mera za zaštitu intelektualne svojine, 2003. godine osnovana je Grupa za zaštitu intelektualne svojine, koja je 2004. godine, prerasla u Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine, u okviru Sektora za kontrolu primene carinskih propisa. Od 2015. godine nadležnosti ovog odeljenja proširuju se na carinarnice koje su sa aspekta kretanja sumnjive robe tkz. carinarnice visokog rizika. U skladu sa tim formirani su i regionionalni koordinatori sa sedištem u sledećim carinarnicama: Beograd, Novi Sad, Subotica, Niš i Dimitrovgrad. Šematski prikaz postojeće organizacije kod sprovođenja mera carinske zaštite prava intelektualne svojine izgleda ovako.


Zahtev za preduzimanje mera
Zahtev za preduzimanje mera nosilac prava podnosi Upravi carina - Centrali, u papirnom ili elektronskom obliku (putem e-IPR aplikacija), na obrascu koji je sastavni deo Uredbe. Obrazac se popunjava na način propisan Uputstvima za popunjavanje koja takođe čine sastavni deo Uredbe. Najmanje 30 dana pre isteka prethodno odobrenog zahteva za mere, nosilac odobrenja može podneti Zahtev za produženje pod istim uslovima, na propisanom obrascu i Centrali Uprave carina.


Postupanje carinskog organa
Kada carinski organ identifikuje robu, za koju sumnja da povređujue pravo intelektualne svojine, obuhvaćenu odlukom kojom je odobren zahtev za preduzimanje mera, obavezno obustavlja puštanje robe ili privremeno zadržava takvu robu pod carinskim nadzorom. Nosilac odobrenja se odmah obavešava o nastalom zadržavanju robe i pod propisanim uslovima stiče pravo na uništenje takve robe u vrlo kratkom roku.
Robu koja je sumnjiva a nije obuhvaćena važećim zahtevom za preduzimanje mera, carinski organ takođe može zadržati odnosno može obustaviti puštanje takve robe u zahtevani carinski postupak po službenoj dužnosti. Kod ovakvog zadržavanja lice koje ima prava na podnošenje zahteva, isti mora podneti u roku od četiri radna dana, jer se u suprotnom roba pušta deklarantu ili držaocu na raspolaganje. U ovim slučajevima zahtev za preduzimanje mera obavezno se podnosi i putem elektronske pošte na adresu ipr-customs@carina.rs kako bi se dokazala blagovremenost.

 

Kontakti 
                               Odeljenje za zaštitu intelektualne svojine
                                               Telefon + 381 11 2015-885
                                                  Faks: + 381 11 319-41-64 
                                   elektronska pošta: IPR-customs@carina.rs

 

 

ППС образац


План развоја царинске службе
Синдикат
  

570 на 3030

 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina