Preskoči veze navigacije
Usluge na koje se plaćaju takse
Besplatne usluge

 Otvorena carinska linija

NCTS

NCTS

 

 AEO

 

Cefta Trade Portal

budzet

 

Seminari

Studija merenja vremena

 

USLUGE NA KOЈE SE PLAĆAЈU TAKSE

Stručna mišljenja  su pisani zahtevi za davanje tumačenja, objašnjenja odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa za koje se plaća republička administrativna taksa koja za fizička lica iznosi 1.550 dinara, odnosno za pravna lica 12.630 dinara.

 

Pri podnošenju zahteva za stručno mišljenje neophodno je dostaviti fotokopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi, u skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama i Tarifom republičkih administrativnih taksi.

 

U skladu sa odredbom člana 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, broj 101/07) mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.

 

Napominjemo da pisani zahtev mora da sadrži:

 1. podatke o podnosiocu: lično ili poslovno ime, prebivalište, odnosno boravište, sedište i naziv organa kome se podnosi;
 2. sadržinu podneska,
 3. svrhu podneska,
 4. adresu na koju organ stranci treba da dostavlja akte,
 5. potpis podnosioca zahteva,
 6. dokaz o uplati republičke administativne takse (fotokopija uplatnice)

Ukoliko netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak stigne poštom, odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku će pozvati stranku pismenom opomenom, da u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

 

Taksa se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

 

 • Broj računa 840-742221843-57,
 • model 97,
 • poziv na broj: petocifreni broj opštine na kojoj je firma registrovana odnosno na kojoj je uplatilac takse prijavljen,
 • svrha uplate: republička administrativna taksa.

Primalac sredstava je budžet Republike Srbije.

 

Za dobijanje stručnog mišljenja potrebno je da zahtev za mišljenje u pisanoj formi uputite na adresu:

 • Uprava carina Republike Srbije -  Ministarstvo finansija 
  Bul.  dr Zorana Đinđića 155a
  11070 Novi Beograd


Druge usluge carinskog organa u skladu sa Tarifnim brojem 58a Tarife republičkih administrativnih taksi  („Službeni  glasnik RS“, br. 43/03...i 50/18):
 • za izlazak na teren, na zahtev lica, ovlašćenog carinskog službenika van redovnog radnog vremena ili van mesta, odnosno prostorija i prostora u kojima carinski organ redovno vrši carinski nadzor i kontrolu ili carinjenje robe, radi sprovođenja carinskih formalnosti (za svaki započeti čas rada ovlašćenog carinskog službenika) 1.190 dinara;
 • za obuku za carinsko zastupanje (po polazniku) 53.030 dinara; 
 • za organizovanje i polaganje, odnosno ponovno polaganje stručnog ispita za zastupanje u carinskom postupku 19.190 dinara; 
 • za organizovanje i polaganje popravnog stručnog ispita iz jedne ili dve oblasti 9.590 dinara;
 • za izdavanje dozvole za carinsko zastupanje 2.650 dinara.

 

PPS obrazac


 

Plan razvoja 2017-2020
Krenite na put

 
570 na 3030

Vodič za putnike


 

Sva prava zadržana 2009 © Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede - Uprava Carina